MENU

Rekrutacja na stanowisko Aplikanta radcowskiego

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii Prawnej Zawiślak & Partners in Law, prowadzimy rekrutację na stanowisko Aplikanta radcowskiego. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz ze zdjęciem) z podaniem w tytule e-maila nazwy stanowiska na adres: rekrutacja(at)partnersinlaw.pl APLIKANT RADCOWSKI będzie odpowiedzialny za: bieżące doradztwo prawne oraz...

Umowa o Roboty Budowlane – Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia a odstąpienie od umowy podwykonawczej

W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane,  zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na  podstawie art. 647 § 5 k.c. – tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia  10 lipca 2015 r., III CZP 45/15. Sąd Najwyższy odpowiadał na pytanie prawne sądu II instancji mające na celu rozstrzygnięcie, jaki wpływ na ...

Ulga mieszkaniowa a wynajem nabytych mieszkań

Odpłatne zbycie nieruchomości stanowi odrębne źródło przychodów podlegające PIT, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Celem na uniknięcie podatku może być skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1...

Garden leave, czyli czy można zwolnić z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia, pomimo iż wiążę się nieuchronnie z zakończeniem stosunku pracy, stanowi okres zwykłego wykonywania obowiązków pracowniczych. Zgodnie z regulacjami kodeksu pracy, brak jest wyraźnych odrębności, pozwalających na konstruowanie odrębnych reguł dotyczących okresu wypowiedzenia, związanych z wykonywaniem pracy. Co raz częściej jednak, w obrocie gospodarczym, w...

Podział Majątku Wspólnego – Egzekucja z udziału małżonka w składnikach majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżonków

Uchwałą z dnia 17 kwietnia 2015 r., III CZP 9/15 Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że wierzyciel jednego z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej może prowadzić egzekucję z udziału tego małżonka we własności nieruchomości wchodzącej poprzednio w skład majątku wspólnego. Wskazana uchwała stanowi odpowiedź na pytanie prawne sformułowane przez sąd...

Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z Konstytucją

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 roku, sygn. akt: P 45/12 Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) uznał, że umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (dalej: BTE) jest niezgodne z zasadą równego traktowania. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił Prezes TK Andrzej Rzepliński. Zgodnie z komunikatem prasowym dostępnym na stronie internetowej Trybunału TK orzekł, że art....

Kto pokrywa wynagrodzenie dla kuratora osoby prawnej?

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 13 marca 2015 r., III CZP 4/15 rozstrzygnął, że wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego z urzędu na podstawie art. 42 k.c. w braku majątku lub dochodów osoby prawnej jest pokrywane przez Skarb Państwa – sąd rejestrowy. Uchwała została podjęta w ramach odpowiedzi na pytanie prawne sądu powszechnego, czy wynagrodzenie dla kuratora...

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji 1) Zmiana stanu prawnego Dnia 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Wprowadziła ona nowe uregulowania w zakresie ochrony praw konsumenta. Ponadto zmieniła ona także zasady odpowiedzialności sprzedawcy w obrocie profesjonalnym, ...

Czy warto powoływać Administratora Bezpieczeństwa Informacji?

Od początku 2015 roku obowiązuje nowe brzmienie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły bowiem w życie w powołanej ustawie zmiany wynikające z ustawy dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności ...

E-marketing zgodnie z prawem

Planując rozsyłanie mailingu, przedsiębiorca powinien mieć w polu widzenia trzy główne aspekty prawne. A mianowicie: zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika, zgodę na przesyłanie niezamówionych informacji handlowych, obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Poniżej krótko omawiamy każdy z nich.  Zgoda na używanie telekomunikacyjnych...
Page 2 of 1012345Older post ...Last »