MENU

Ustawa o niektórych zawodach medycznych – termin wejścia w życie

Niedawno uchwalona ustawa o niektórych zawodach medycznych ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Dlatego też zasługuje ona na chociaż krótkie opisanie.  Co reguluje ustawa o niektórych zawodach medycznych? Ustawa dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz.U. poz. 1972) przede wszystkim  określa pod względem prawnym...

Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości stosowane jest tylko i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Polega ono bowiem na naruszeniu podstawowych praw, jakie przysługują każdemu obywatelowi.  Kiedy stosuje się wywłaszczenie nieruchomości? Kwestie związane z wywłaszczaniem nieruchomości regulowane są przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023...

Scalanie nieruchomości – na czym polega?

Scalanie nieruchomości polega na połączeniu odrębnych działek gruntu w jedną całość. Jego celem jest przeprowadzenie ich ponownego podziału, z zachowaniem proporcji odnośnie powierzchni, lecz z dokonaniem zmiany w zakresie ich usytuowania. Wskutek tego każdy podmiot, dysponujący dotychczas prawem do ściśle określonej powierzchni nieruchomości, otrzymuje prawo do takiej samej...

Ugoda sądowa

Spór sądowy pomiędzy stronami nie musi kończyć się wydaniem wyroku. Jeśli widzą one bowiem możliwość polubownego zakończenia dzielącego je konfliktu, mogą zawrzeć ugodę sądową. Co to jest ugoda sądowa? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby:• uchylić...

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości odgrywa bardzo dużą rolę w obrocie prawnym i gospodarczym. Instytucję tę trzeba rozpatrywać w pięciu płaszczyznach, gdyż tyle właśnie jest jej rodzajów. Jakie są rodzaje podziału nieruchomości? Jak wspomniałem powyżej istnieje pięć rodzajów podziału nieruchomości: prawny (cywilny), wieczystoksięgowy, geodezyjny (ewidencyjny), quad usum (do...

Co to jest zasiedzenie?

Instytucja zasiedzenia umożliwia nabycie prawa własności cudzej rzeczy. Skutek taki następuje nie na mocy zawartej pomiędzy stronami umowy cywilnoprawnej, lecz na podstawie przepisów samego prawa. Konieczny jest jednak do tego upływ odpowiedniego okresu czasu. Na czym polega zasiedzenie? Zasiedzenie oznacza nabycie własności cudzej rzeczy przez osobę niebędącą jej formalnym...

E-doręczenia – co to takiego?

E-doręczenia to doręczenia elektroniczne, które stanowią cyfrową formę korespondencji przeprowadzanej pomiędzy podmiotem publicznym a niepublicznym. Zostały one uregulowane ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 285 z późn. zm.). Korespondencja w ramach e-doręczeń wymaga uzyskania potwierdzenia nadania lub odbioru z...

Oznakowanie produktów chemicznych

Znakowanie produktów chemicznych pełni bardzo istotną rolę na rynku konsumenckim. Podawanie odpowiednich informacji na temat ich cech na etykiecie czy opakowaniu ma zwłaszcza na celu skuteczną ochronę zdrowia nabywców, poprzez uzmysłowienie im, iż stanowią one w pewnych sytuacjach produkt stwarzający zagrożenie. Dzięki temu są oni w stanie używać ich w sposób w pełni...

PIT od sprzedaży nieruchomości

Każda osoba fizyczna, która uzyskała dochód, jest zobowiązana do odprowadzenia z tego tytułu podatkuPIT. Czy sprzedaż nieruchomości podlega tej samej regule? Czy sprzedaż nieruchomości podlega PIT? Kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., ...

Oznakowanie produktów spożywczych

Znakowanie produktów spożywczych ma bardzo duże znaczenie. Podawanie odpowiednich informacji natemat cech żywności na etykiecie czy opakowaniu służy przede wszystkim skutecznej ochronie zdrowia konsumentów. Poza tym, umożliwia im podejmowanie w pełni świadomych wyborów pośród bardzoszerokiego asortymentu produktów spożywczych, które znajdują się na rynku, jak również ich...