MENU

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Nowa ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1675) wprowadza m. in. regulacje, zgodnie z którymi: Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych może utworzyć stanowisko pełnomocnika do spraw praw pacjenta (nie mają Państwo zatem obowiązku go powoływać)....

Uchwała Sądu Najwyższego- wprowadziła chaos do Polskiego wymiaru sprawiedliwości?

Dnia 26 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej. Zatem rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego ukształtowanym na podstawie art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Zmiany za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Opublikowany został akt: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 5/19; Dz.U.2023.739, który dnia 19.04.2023 W odpowiedzi na pytania Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie dotyczące zgodności art. 299 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i art. 365 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania...

Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2023 r

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących zawodów: asystentka stomatologiczna; dietetyk; elektroradiolog; higienistka stomatologiczna; logopeda; opiekun medyczny; optometrysta; ortoptysta; podiatra; profilaktyk protetyk słuchu; technik dentystyczny; technik farmaceutyczny; technik masażysta...

Ważny dzień dla Frankowiczów? 16 lutego 2023

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił swoją opinię dokładnie 16 lutego, zgodnie z którą banki nie mają prawa do roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. TSUE wielokrotnie był przychylny dla Frankowiczów, jednakże sprawa o sygnaturze C-520/21 będzie bezprecedensowa. Wyrok może przesądzić wręcz o przyszłości kilku polskich...

Najem w podatku PIT

Najem w podatku PIT Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – na podstawie przepisów przejściowych wprowadzających. nowy ład (czyli zmiany podatkowe obowiązujące od początku 2022 r.) podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego), mogą stosować formy opodatkowania obowiązujące...
Death Ga68d1fc9c 1920 6

Czy pasierb jest uprawniony do otrzymania jednorazowego odszkodowania z ZUS w razie śmierci ojczyma lub macochy?

Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty,...
SN-uchwala-6

SN wzmacnia oręż frankowiczów

Sąd Najwyższy w dniu 28 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 40/22 (wcześniej III CZP 33/21) podjął uchwałę o treści: „Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia...
odpowiedzialność wspólników spółlki cywilnej

Odpowiedzialność wspólników s.c. za prowadzenie spraw spółki

Odpowiedzialność wspólników s.c. za prowadzenie spraw spółki to niezwykle istotna kwestia. Ci odpowiadaja za zobowiązania solidarnie i bez limitów. W tym miejscu należy przypomnieć , że wedle art. 860 Kodeksu cywilnego:§ 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności...
Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej za prowadzenie spraw spółki