MENU

Dofinansowanie przez starostów części kosztów wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy – tzw. „tarczy antykryzysowej”, możliwe będzie uzyskanie przez przedsiębiorców pomocy finansowej w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Pomoc ta ma być udzielana przez starostów w przypadku spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w...

Dofinansowanie przez starostów części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne niezatrudniające pracowników

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy – tzw. „tarczy antykryzysowej”, możliwe będzie również uzyskanie przez przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników pomocy w postaci dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Zapraszamy do...

Funkcjonowanie sądów, urzędów i służby zdrowia w czasie epidemii

W związku z epidemią koronawirusa oraz wprowadzonymi w celu jej zwalczania ograniczeniami, nasza codzienność uległa drastycznej zmianie. Nie wszystkie sprawy mogą jednak zostać odłożone na później. Poniżej przedstawiamy podsumowanie informacji odnośnie aktualnej sytuacji w sądach, urzędach, służbie zdrowia oraz świadczenia usług dotyczących życia codziennego. Jak obecnie...

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii – prawa i obowiązki

Z uwagi na ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii (wcześniej stan zagrożenia epidemicznego), na terenie kraju mogą zostać wprowadzone liczne ograniczenia, w szczególności: czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,...

Rozdzielność majątkowa a podział majątku wspólnego

Jednym ze skutków orzeczenia rozwodu jest ustanie między małżonkami ustawowej wspólności majątkowej. Od daty uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego, każdy z byłych małżonków dysponuje więc osobiście swoim majątkiem, który nabył po dacie zaistnienia rozdzielności. Ustanie wspólności majątkowej nie jest jednak równoznaczne z podziałem majątku. Z datą rozwodu,...

Alimenty na dzieci w wyroku rozwodowym – jak wyznacza się ich wysokość?

W wyroku rozwodowym sąd jest także zobowiązany orzec o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron. Sąd ustala w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczają z jednej strony możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica, a z drugiej usprawiedliwione potrzeby dziecka. Odnośnie...

Jak wygląda kwestia kontaktów z dzieckiem po rozwodzie?

Orzekając w sprawie rozwodowej małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci, sąd jest zobowiązany do uregulowania kontaktów rodziców z dzieckiem. Może od tego odstąpić wyłącznie na zgodny wniosek obojga małżonków. Dla rodzica, który nie będzie stale zamieszkiwał w dziećmi lepiej jest jednak, aby wyrok rozwodowy zawierał rozstrzygnięcie w tym zakresie. W przeciwnym...

Co się dzieje z władzą rodzicielską po rozwodzie?

W przypadku, gdy sprawa o rozwód toczy się między małżonkami posiadającymi wspólne małoletnie dzieci, sąd jest zobowiązany do zawarcia w wyroku rozwodowym orzeczenia w przedmiocie powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie obojgu rodzicom – ma to miejsce w sytuacji, gdy okoliczności wskazują na to, że...

Jakie znaczenie ma orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym?

Orzeczenie rozwodu może nastąpić z wyłącznej winy jednego małżonka, z winy obojga małżonków albo bez orzekania o winie stron w rozkładzie pożycia. Ostatnie rozwiązanie jest jednak możliwe wyłącznie na zgodny wniosek obojga małżonków. Jakie konsekwencje prawne ma orzeczenie o winie? Orzeczenie o winie znajdujące się w wyroku rozwodowym ma znaczenie dla możliwości dochodzenia...

Nie tylko ustanie małżeństwa – o czym jeszcze orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Orzeczenie rozwodu między małżonkami jest możliwe w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, rozumianego jako więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. W wyniku wniesienia pozwu rozwodowego, sąd jest zobowiązany orzec, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Zaniechanie orzekania o winie może mieć miejsce wyłącznie na zgodne żądanie małżonków. W...