MENU

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych- przewodnik po nowym prawie

W związku z wydaniem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zasady polityki...

Przechowywanie i transport weksli

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 160) nie przewiduje żadnych regulacji dotyczących przechowywania weksli przez remitenta. Jednocześnie weksel stanowi rodzaj papieru wartościowego, w konsekwencji należy uznać, iż powinien on być przechowywany w sposób analogiczny do środków płatniczych, tj....

Zmiany od stycznia 2018 roku w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poniżej przedstawiamy syntetyczny zbiór najważniejszych zmian, jakie w podatku od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2016 r., poz. 2032) wprowadziła Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy ...

Projekt ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

W dniu 26 stycznia 2018 roku Sejm VIII kadencji przyjął rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, w skrócie zwanej ustawą CEIDGiPIP. Nad aktem prace rozpoczęła senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności . Projekt stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w uchwalonej 26 stycznia 2018 roku...

Podział Spadku, Dziedziczenie i inne skutki prawne śmierci

Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności do dziedziczenia  są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Warto wspomnieć, że śmierć małżonka pozostającego we wspólności majątkowej powoduje ustanie tej wspólności. A...

Czas pracy pracownika i osoby zarządzającej

Pojęcie czasu pracy oraz jego wymiar zostały ściśle uregulowane w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108) . Przepisy kodeksu wskazują między innymi maksymalny dobowy wymiar pracy, minimalne okresy wypoczynku oraz zasady pracy w godzinach nocnych, w dni wolne oraz w godzinach nadliczbowych, jednak nie są to uregulowania odnoszące się do każdego zatrudnionego na ...

Wejście w życie nowych przepisów prawa wodnego w kontekście praktycznych utrudnień w budownictwie

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) Zgodnie z art. 546 ust.1 tejże ustawy wygasną decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach ...

Uprawnienia ojca z uwagi na narodziny dziecka

Na podstawie Kodeksu pracy (tj. Dz.U z 2016 r., poz.1666 ze zm.) pracownikowi – zarówno matce jak i ojcu – przysługuje szereg uprawnień z uwagi na narodziny dziecka. I tak jak prawa matki są dość dobrze znane z uwagi na powszechne przekonanie o tych prawach, tak prawom ojca co do zasady nie poświęca się zbyt ...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

W sierpniu tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidującej dalsze funkcjonowanie obowiązku meldunkowego. Nowe przepisy ustawy wprowadziłyby novum w kwestii dotyczącej zameldowania, a dokładnie dałyby możliwość meldunku elektronicznego bez konieczności wizyty w urzędzie. Zgodnie z obowiązującą treścią przepisów ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności...

Zmiany w opodatkowaniu przychodów z uczestnictwa w programach motywacyjnych opartych na pochodnych instrumentach finansowych

Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z 6 lipca 2017 r.) Zgodnie z art. 10 ust. 4 projektu rządowego zmiany ustawy o PIT przychody z realizacji praw ...