MENU

Stan zagrożenia epidemicznego a obowiązki pracodawcy

Stan zagrożenia epidemicznego ogłaszany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239). Pozwala on na wprowadzenie wielu ograniczeń, w szczególności czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i...

Obowiązek raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz wnoszenia opłaty środowiskowej – kogo dotyczy?

Z końcem lutego każdego roku upływa termin na złożenie rocznego raportu do  Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w przedmiocie m.in. emisji spalin. Kwestię rejestracji i raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji....

Informacja o wynagrodzeniu

Jednym ze stałych elementów rozmów kwalifikacyjnych w Polsce jest pytanie o oczekiwania zarobkowe kandydata na konkretne stanowisko pracy. Niechęć do wskazywania wysokości wynagrodzenia dla przyszłego pracownika jest wymieniana jako jeden z mankamentów realizowanych procesów rekrutacyjnych. Jest jednak szansa, że niebawem to się zmieni. Wprowadzenie obowiązku określania przez...

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Z dniem 7 listopada 2019 r. weszła w życie większość z przepisów będących efektem najradykalniejszej od lat nowelizacji ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. poz. 296). Kodeks reguluje tryb i sposób prowadzenia spraw cywilnych,                    w tym sporów wynikających ze spraw gospodarczych. Kierunkiem wyznaczonym dla...

Wsparcie dla frankowiczów z Nowym Rokiem

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać tzw. prezydencka ustawa frankowa. Dzięki niej zmienią się zasady odnośnie udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Warto zaznaczyć, że sami frankowicze są jednak zdania, że nie zmieni     ona w istotny sposób ich sytuacji. Wśród założeń przyjętych w uzasadnieniu projektu podkreślano konieczność...

Zmiany w ustawie z o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) (dalej: „nowelizacja”) zmieniająca ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118) ...

Mikrorachunek podatkowy

Już od 1 stycznia 2020 r. podatnicy oraz płatnicy będą zobowiązani do dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek...

Nowelizacja ustawy o odpadach (BDO)

1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) (dalej: ustawa), wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403) (dalej: nowelizacja). W myśl projektu ...

Publikacja w Rzeczpospolitej: Planowanie sukcesyjne – czas na refleksję, co dalej z biznesem

W dniu dzisiejszym w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej w dziale Prawo w firmie ukazał sie artykuł pt. “Planowanie sukcesyjne, co dalej z biznesem” autorstwa adwokat Joanny Minkiewicz – członka naszego zespołu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią pod ponizszym linkiem:...

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ważne zmiany dla przedsiębiorców

Już 30 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany ogłoszone 30 października 2019 r. ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2088) (dalej: nowelizacja). Wdraża ona w pełni do polskiego porządku prawnego normy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ...