MENU

Zmiana ilości udziałów wspólników – sposób 2/3 – Darowizna części udziałów

Z art. 890 § 1 k.c. wynika, że przy zawarciu umowy darowizny oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak umowa darowizny zostanie zawarta bez zachowania tej formy i przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, to dochodzi do konwalidacji, czyli uzdrowienia tej umowy. Krótko mówiąc, ważna jest darowizna wykonana, choćby umowa nie była...

Zmiana ilości udziałów wspólników – sposób 1/3 – sprzedaż części udziałów

Co do zasady wspólnik może dowolnie rozporządzać swoimi udziałami w spółce. Zbycie udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jest to forma kwalifikowana, bez zachowania której zbycie będzie nieważne. Dokonanie zbycia udziału w żadnym stopniu nie stanowi zmiany umowy spółki. Nabywca udziału w spółce z o.o. odpowiada solidarnie ze...

Sankcje za mailing bez zgody odbiorcy

Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 10 pkt 1 u.ś.u.d.e.). Według stanowiska doktryny pojęcie informacji handlowej oznacza wszystkie informacje służące bezpośrednio lub pośrednio promowaniu towarów, usług...

Rozliczenie kosztów związanych z podróżą służbową

Zgodnie z art. 775 §  1 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Wysokość oraz warunki ustalania tych należności określa Rozporządzenie...

Pakiet MŚP – uproszczenia dla firm

W dniu 29 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244), zaś 13 listopada 2018 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku ...

Ulga na złe długi – zmiany

29 listopada 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244, dalej: „Ustawa”), którą dokonano zmian między innymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od ...

Nowe niższe składki ZUS już od stycznia 2019 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę od 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych niższych składek ZUS uzależnionych od ich przychodów. Ustawodawca przewidział jednak kilka warunków, które należy spełnić...

Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku

W dniu 23 października 2018 roku Sejm uchwalił Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Kancelaria Zawiślak & Partners in Law laureatem plebiscytu Orły Prawa 2018 roku!

Miło jest nam poinformować, iż nasza kancelaria została laureatem plebiscytu Orły Prawa 2018 roku. Program został stworzony w celu wyłonienia liderów w danej branży usług.  Liderów, którzy wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom swoich klientów. Zasady plebiscytu są bardzo przejrzyste a sposób...

Zmiany dla przyszłych i obecnych pracowników sektora finansowego

Dnia 26 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. 2018 poz. 1130). Celem ustawy jest określenie zasad pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych na...