MENU
Nachodzą zmiany w podatku CIT

Nadchodzą zmiany w podatku CIT!

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Nowego Ładu, nastąpi szereg zmian w podatku CIT. Oto najważniejsze z nich: Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą podatnik ma ...
Cup 3488805 960 720

Czym jest przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu Nowego Ładu?

Nowy Ład, oprócz zmian w ulgach podatkowych i likwidacji karty podatkowej, poszerzył także definicję przychodu z działalności gospodarczej. W rozumieniu nowo wprowadzonej ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również: środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce; przychody...
Board 1076666 960 720

Zmiany w katalogu zwolnień z podatku PIT

Nowy Ład wprowadził zmiany nie tylko w obszarze wspólnych rozliczeń podatkowych czy karty podatkowej, ale również w katalogu zwolnień z podatku PIT. Wprowadzono do niego m.in: 1. dochody podatników z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu ...
Business Man Financial Inspector And Secretary Making Report Calculating Or Checking Balance Internal Revenue Service Inspector Checking Document Audit Concept

Nowy Ład – jakie zmiany przyniesie?

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli inaczej Nowy Ład, została przyjęta przez Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Przyniesie ona szereg zmian, między innymi w podatku PIT. Jednymi z najważniejszych są: likwidacja możliwości wspólnego...

Znaczna zmiana podatku akcyzowego uchwalona przez Sejm

Już w piątek 29.10.2021 Sejm RP uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1673), która zakłada wzrost podatku akcyzowego od 2022 roku oraz wyznacza ścieżkę podwyżki stawek na lata 2022-2027. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. ...

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 8 lipca 2021r. w sprawie o sygnaturze III SA/Wa 332/21 oraz powiązanych z nią sprawach o sygnaturach III SA/Wa 2482/20 i III SA/Wa 2569/20 stwierdził nieważność uchwały w części, na podstawie której doszło do powiązania opłat pobieranych od mieszkańców m.st. Warszawy za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze...

Obowiązki dużego przedsiębiorcy na gruncie transakcji handlowych

Nabycie statusu dużego przedsiębiorcy wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami, które wynikają w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424, dalej: ustawa). Jej przepisy mają co do zasady zapobiegać zatorom płatniczym w stosunkach gospodarczych oraz ułatwiać dochodzenie...

Jak ustalić status dużego przedsiębiorcy?

Celem ustalenia statusu przedsiębiorcy i zakwalifikowania go do kategorii mikro, małego, średniego bądź dużego przedsiębiorcy konieczne jest sięgnięcie do przepisów: Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, dalej: ustawa), Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne...

Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej

Nowa ustawa deweloperska (tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30) utrzymuje instytucję prospektu informacyjnego. Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia...

Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w nowej ustawie deweloperskiej

Nowa ustawa deweloperska (tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30) przewiduje, że bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu wypisu aktu notarialnego...