MENU
25 960x340

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598, dalej: ustawa pzp), które wprowadza ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy ...
Money 1739601 960 720

Zmiana wysokości odsetek ustawowych

Niedawno opublikowane zostały dwa obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie odsetek ustawowych. Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) ogłoszono, że poczynając od dnia 4 listopada 2021 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi ...
Agreement 2679506 960 720

Zmiany w systemie CRBR

Ze względu na zmianę przepisów ustawy AML, które wchodzą w życie z dniem 31 października 2021 na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat, że zmianie ulega szereg obowiązków związanych ze zgłaszaniem informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zmienia się lista podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji do CRBR – oprócz dotychczas...
Nachodzą zmiany w podatku CIT

Nadchodzą zmiany w podatku CIT!

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Nowego Ładu, nastąpi szereg zmian w podatku CIT. Oto najważniejsze z nich: Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą podatnik ma ...
Cup 3488805 960 720

Czym jest przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu Nowego Ładu?

Nowy Ład, oprócz zmian w ulgach podatkowych i likwidacji karty podatkowej, poszerzył także definicję przychodu z działalności gospodarczej. W rozumieniu nowo wprowadzonej ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również: środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce; przychody...
Board 1076666 960 720

Zmiany w katalogu zwolnień z podatku PIT

Nowy Ład wprowadził zmiany nie tylko w obszarze wspólnych rozliczeń podatkowych czy karty podatkowej, ale również w katalogu zwolnień z podatku PIT. Wprowadzono do niego m.in: 1. dochody podatników z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu ...
Business Man Financial Inspector And Secretary Making Report Calculating Or Checking Balance Internal Revenue Service Inspector Checking Document Audit Concept

Nowy Ład – jakie zmiany przyniesie?

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli inaczej Nowy Ład, została przyjęta przez Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Przyniesie ona szereg zmian, między innymi w podatku PIT. Jednymi z najważniejszych są: likwidacja możliwości wspólnego...

Znaczna zmiana podatku akcyzowego uchwalona przez Sejm

Już w piątek 29.10.2021 Sejm RP uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1673), która zakłada wzrost podatku akcyzowego od 2022 roku oraz wyznacza ścieżkę podwyżki stawek na lata 2022-2027. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. ...

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 8 lipca 2021r. w sprawie o sygnaturze III SA/Wa 332/21 oraz powiązanych z nią sprawach o sygnaturach III SA/Wa 2482/20 i III SA/Wa 2569/20 stwierdził nieważność uchwały w części, na podstawie której doszło do powiązania opłat pobieranych od mieszkańców m.st. Warszawy za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze...

Obowiązki dużego przedsiębiorcy na gruncie transakcji handlowych

Nabycie statusu dużego przedsiębiorcy wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami, które wynikają w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424, dalej: ustawa). Jej przepisy mają co do zasady zapobiegać zatorom płatniczym w stosunkach gospodarczych oraz ułatwiać dochodzenie...