MENU

Biała lista podatników VAT – jakie zmiany czekają nas od 1 września 2019 roku?

Z dniem 12 kwietnia 2019 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1018), przewidująca kolejne zmiany ukierunkowane na uszczelnienie systemu podatkowego. Ustawodawca za pomocą zawartych w niej rozwiązań zmierza do zminimalizowania ryzyka nieświadomego udziału przedsiębiorców w tzw. karuzelach VAT-owskich....

Podział majątku wspólnego małżonków

Rozważając kwestię podziału majątku wspólnego przede wszystkim należy wyjść od art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 poz. 682; dalej: „krio”), zgodnie z którym, wspólność majątkowa (ustawowa) powstaje między małżonkami z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa, i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej...

Małżeńskie ustroje majątkowe –analiza porównawcza

Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 682; dalej: k.r.o.) wyróżnia dwa ustroje majątkowe: ustawowy i  umowny. Wspólność ustawowa Jeśli strony nie zawrą małżeńskiej umowy majątkowej przed ani w trakcie trwania małżeństwa to istnieje między nimi ustawowy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. ...

Obowiązkowy split payment – dla kogo i od kiedy?

Coraz bardziej realne są zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności przedstawione w projekcie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przyjętym przez Sejm oraz przekazanym Prezydentowi i Marszałkowi Senatu (23 lipca 2019 r. Senat skierował Ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych). ...

Nowe oznaczenia dla stawek VAT na kasie fiskalnej

1 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816) – dalej: Rozporządzenie. Zgodnie z nowymi postanowieniami, zmianie uległy zasady oznaczania stawek podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług. W świetle §  6 ust. 1 pkt ...

Tzw. ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń do 29 lipca 2019 roku

Od dnia 29 czerwca 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U.2019.1210) – tzw. ustawa o cenach prądu. Zgodnie z jej przepisami, określony został katalog podmiotów uprawnionych do...

Obowiązkowy NIP nabywcy na paragonie fiskalnym – nowelizacja oczekuje na podpis Prezydenta

W dniu 15 lipca 2019 r. została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przewidująca nowe rozwiązania, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Jednym z nich jest obowiązek umieszczania numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym, który ma zacząć ...

Nawet 2 lata więzienia za kserowanie dowodów osobistych – wejście w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

W dniu 12 lipca 2019 roku, po upływie 6-miesięcznego vacatio legis, weszła w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych (Dz.U.2019.53). I choć przewiduje ona kilka nowych rozwiązań normatywnych, najszerzej komentowaną kwestią jest wprowadzony nią przepis karny, zgodnie z którym: „Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu...

Produkty kosmetyczne (nowa ustawa)

Nowa ustawa, która została opracowana przez Ministerstwo Zdrowia, zastąpiła z dniem 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227) obowiązującą dotąd Ustawę z 30 marca 2001 r. o kosmetykach. Sejm uchwalił ją większością głosów, dostosowując rodzime przepisy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego...

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe Od lipca 2019 r. zaczną funkcjonować Pracownicze Plany Kapitałowe. Jest to swoista rewolucja emerytalna, kolejna w ostatnich latach. Pracownicze Plany Kapitałowe (czyli w skrócie PPK) zostały unormowane w ustawie z 4 października 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215). Pod tym pojęciem kryje się powszechny program oszczędnościowy, który został...