MENU

Umowa spółki

Przepis art. 3 Kodeksu spółek handlowych (KSH – Dz. U. z 2000 r. poz. 1037) stanowi,przez umowę spółki handlowej wspólnicy, albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów, a także – o ile umowa lub statut spółki tak stanowi – poprzez współdziałanie w inny określony sposób. Pod pojęciem „umowa spółki” należy...

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane została odrębnie uregulowana w Kodeksie cywilnym (KC – Dz. U. z 1964 r. poz. 63 ze zm.) w przepisach od art. 647 do 658. Są to regulacje obejmujące inwestycje budowlane, które wiążą się z opracowaniem projektu i z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przepisy te odnoszą się także do remontu budynków lub ...

Alimenty

Przepis art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO – Dz. U. z 1964 r. poz. 59) stanowi: „Małżonek rozwiedziony, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz...

Skarga kasacyjna

Problematyka skargi kasacyjnej została uregulowana dla spraw cywilnych w Dziale Va ustawy Kodeks postępowania cywilnego (KPC – Dz. U. z 1964 r. poz. 296). Skarga kasacyjna jest środkiem zaskarżenia, który przysługuje stronie od wyroku lub postanowienia wydanych przez sąd drugiej instancji i kończących postępowanie w sprawie. Sądem kasacyjnym jest Sąd Najwyższy. Skarga pozostaje...

Apelacja od wyroku

Wyrok, który został wydany przez sąd pierwszej instancji może nie satysfakcjonować stron procesu. Ustawodawca umożliwił zatem, aby od każdego wyroku sądu pierwszej instancji przysługiwał środek odwoławczy – apelacja. Celem postępowania apelacyjnego jest sprawdzenie, czy wyrok sądu pierwszej instancji jest zasadny i legalny, a więc czy wyrok został wydany w oparciu o prawidłowo...

Pozew o zapłatę

Sprawy o zapłatę należą do spraw najczęściej występujących w przypadku postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Obejmują one przede wszystkim wykonanie zobowiązań, np. z tytułu umowy sprzedaży, najmu, czy wykonania usługi. Mając niezaspokojone zobowiązanie finansowe – kiedy wezwania do zapłaty nie przynoszą wierzycielowi oczekiwanego rezultatu –...

Pozew o rozwód

Rozwód jest jednym z najsmutniejszych życiowych doświadczeń, a decyzję o nim należy uznać bez przesady za jedną z najtrudniejszych, jaką muszą podjąć małżonkowie. Kiedy dochodzi do rozwodu? Zanim sprawa rozwodowa znajdzie swój finał na sali sądowej, rozpoczyna się swoiste preludium poprzedzające sam proces prawny. Stopniowe odrzucanie przez małżonków wszelkich form dialogu,...

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy zarówno w trakcie rozwodu, jak i też po jego zakończeniu. Na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964 r. poz. 59), na wniosek jednej ze stron, sąd jest w stanie orzec o kwestii podziału majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód, o ile dokonanie podziału nie ...

Podział spadku

Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. poz. 93) w przepisie art. 922 § 1 stanowi, że: „Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”. W momencie otwarcia spadku (a zatem z chwilą śmierci spadkodawcy) spadkobiercy wchodzą łącznie w całokształt sytuacji prawnej spadkodawcy. Oznacza ...

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa jest pojęciem, które nie posiada swojej definicji w przepisach prawa podatkowego. W praktyce jest to zespół czynności pozostających w zgodzie z prawem mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych lub uniknięcie płacenia podatków w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Optymalizacja może obejmować zobowiązania wynikające z różnego...