MENU

Skarga kasacyjna

Problematyka skargi kasacyjnej została uregulowana dla spraw cywilnych w Dziale Va ustawy Kodeks postępowania cywilnego (KPC – Dz. U. z 1964 r. poz. 296). Skarga kasacyjna jest środkiem zaskarżenia, który przysługuje stronie od wyroku lub postanowienia wydanych przez sąd drugiej instancji i kończących postępowanie w sprawie. Sądem kasacyjnym jest Sąd Najwyższy. Skarga pozostaje...

Apelacja od wyroku

Wyrok, który został wydany przez sąd pierwszej instancji może nie satysfakcjonować stron procesu. Ustawodawca umożliwił zatem, aby od każdego wyroku sądu pierwszej instancji przysługiwał środek odwoławczy – apelacja. Celem postępowania apelacyjnego jest sprawdzenie, czy wyrok sądu pierwszej instancji jest zasadny i legalny, a więc czy wyrok został wydany w oparciu o prawidłowo...

Pozew o zapłatę

Sprawy o zapłatę należą do spraw najczęściej występujących w przypadku postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Obejmują one przede wszystkim wykonanie zobowiązań, np. z tytułu umowy sprzedaży, najmu, czy wykonania usługi. Mając niezaspokojone zobowiązanie finansowe – kiedy wezwania do zapłaty nie przynoszą wierzycielowi oczekiwanego rezultatu –...

Pozew o rozwód

Rozwód jest jednym z najsmutniejszych życiowych doświadczeń, a decyzję o nim należy uznać bez przesady za jedną z najtrudniejszych, jaką muszą podjąć małżonkowie. Kiedy dochodzi do rozwodu? Zanim sprawa rozwodowa znajdzie swój finał na sali sądowej, rozpoczyna się swoiste preludium poprzedzające sam proces prawny. Stopniowe odrzucanie przez małżonków wszelkich form dialogu,...

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy zarówno w trakcie rozwodu, jak i też po jego zakończeniu. Na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964 r. poz. 59), na wniosek jednej ze stron, sąd jest w stanie orzec o kwestii podziału majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód, o ile dokonanie podziału nie ...

Podział spadku

Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. poz. 93) w przepisie art. 922 § 1 stanowi, że: „Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”. W momencie otwarcia spadku (a zatem z chwilą śmierci spadkodawcy) spadkobiercy wchodzą łącznie w całokształt sytuacji prawnej spadkodawcy. Oznacza ...

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa jest pojęciem, które nie posiada swojej definicji w przepisach prawa podatkowego. W praktyce jest to zespół czynności pozostających w zgodzie z prawem mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych lub uniknięcie płacenia podatków w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Optymalizacja może obejmować zobowiązania wynikające z różnego...

Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne to odpłatna umowa, która jest zawierana między podmiotem publicznym, a wykonawcą. Przedmiotem takiej umowy mogą być: usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienia, które ich dotyczą, muszą odpowiadać wymogom wskazanym np. w Prawie zamówień publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986. Występują jednak przypadki, w których przepisy Prawa zamówień...

Wyjście wspólnika ze spółki

Zgodnie z przepisem art. 58. § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH – Dz. U. z 2000 r. poz. 103), rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne...

Sprzedaż udziałów spółki

Sprzedaż udziałów spółki   Fundamentem funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitał zakładowy, wniesiony do niej przez jej wspólników w postaci wkładu. Kapitał ten musi opiewać na co najmniej 5 tys. złotych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to połączenie kapitałów, co odróżnia ją od spółek osobowych, które są połączeniem...