MENU

Zmiany w obrocie gotówkowym pomiędzy przedsiębiorcami?

W dniu 26 stycznia 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

Składanie wyjaśnień przez dłużnika w toku egzekucji

Zgodnie z art. 801 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik może wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień. Zgodnie z obowiązującymi poglądami komornik może żądać od dłużnika...

Zmiany w zasadach rozliczania faktur korygujących

Ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1595), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, wprowadziła istotne zmiany w zakresie korekty przychodów i kosztów podatkowych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o ...

Zmiany organizacyjne w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych z dniem 1 stycznia 2016 r. utworzony został w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy do...

Zmiany w pełnomocnictwach w sprawach podatkowych

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649 ze zm.) wprowadza znaczące zmiany w kwestii udzielanych pełnomocnictw w sprawach podatkowych. Zmiany obowiązują od dnia  1 stycznia 2016 r., z wyłączeniem nowych uregulowań o pełnomocnictwach ogólnych, które co do zasady ...

Zmiany w odsetkach od zaległości podatkowych

Od zaległości podatkowych, tj. nie zapłaconych w terminie podatków co do zasady naliczane są odsetki za zwłokę. Jeżeli kwota wpłacona na poczet należności nie pokrywa całości zadłużenia, jest ona proporcjonalnie rozkładana pomiędzy kwotę zaległości podatkowej a kwotę naliczonych za zwłokę odsetek w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do...

Zmiany w naliczaniu odsetek

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych oraz odsetek za opóźnienie. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1830). Obecnie zasady obliczania odsetek są następujące: ...

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Bankowe tytuły egzekucyjne (dalej: b.t.e.) wystawiane na podstawie art. 96 – 98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 128; dalej Pr. Bank.) stanowiły do tej pory łatwą i szybką metodę odzyskiwania przez banki swoich należności. Zgodnie z uchylonym już art. 96 ust.1 Pr. ...

Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?

Z przyjemnością informujemy, iż w internetowym wydaniu dziennika gazetaprawna.pl w dniu 18 grudnia 2015 roku ukazał się artykuł „ Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?” autorstwa jednego ze współpracowników Kancelarii Z&P – mecenasa Marcina Milewskiego. W swych rozważaniach koncentruje się on na kwestiach dotąd nieomawianych w bogatej publicystyce ostatnich dni, która...