MENU

Planowane zmiany w podatku dochodowym

Ministerstwo Finansów w dniu 24.08.2018 ujawniło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten obejmuje szereg zmian, które niebawem mogą wejść w życie. Pierwszą z nich ma być nowy rodzaj podatku dochodowego od...

Koniec użytkowania wieczystego

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, uchwalonej dnia 20 lipca 2018 r., z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje koniec użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, gdyż przekształca się ono w prawo własności tych ...

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

3 sierpnia 2018 r. ogłoszona została Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1481) oraz Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1480), które stanowią wdrożenie dwóch unijnych aktów prawnych: rozporządzenia ...

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

13 lipca weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) dalej: Ustawa, stanowiąca wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca ...

Moc prawna wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przepisy europejskie Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U.1993.61.284) odnosi się do mocy obowiązującej oraz wykonania wyroków w art. 46. Zgodnie z nim: Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego...

Milczące rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wolą klienta

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP 113/17, rozstrzygnął przedstawione przez Sąd Okręgowy w Lublinie zagadnienie prawne, dotyczące interpretacji art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2270). Wskazany przepis przewiduje, ...

Ulga na złe długi w VAT – dłużnik nie może być w trakcie upadłości lub likwidacji na dzień dokonania korekty

Stosownie do art. 89a ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której...

Przedawnienie roszczeń – zmiany w kodeksie cywilnym od 9 lipca 2018 r.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1104) wprowadza fundamentalne zmiany dotyczące przedawnienia roszczeń wierzycieli względem dłużników, które można podzielić na 3 zasadnicze kwestie: zmiany długości terminów przedawnienia, zmiany w sposobie liczenia terminów, rozróżnienie w sposobie korzystania z...

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w świetle przepisów RODO

Zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE Nr 100, 4.5.2016), każdy administrator prowadzi...

Nowe prawo ochrony danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) implikuje obowiązek dostosowania obecnego porządku prawnego panującego w krajach Unii Europejskiej na...