MENU

Import towarów w pigułce

Chciałbyś rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej o przywóz towarów z państwa trzeciego (np. Chin) do Unii Europejskiej, ale wydaje Ci się, że zagadnienia związane z importem są zbyt skomplikowane? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. W prostej formie wyjaśnimy podstawowe pojęcia, działanie różnych procedur przywozowych...

Co dalej w sprawie kredytów frankowych?

Dostatecznie uważny i rozsądny tzw. przeciętny konsument powinien nie tylko mieć możliwość dowiedzenia się o obniżeniu wartości waluty krajowej względem waluty obcej,        do której kredyt był denominowany, ale również ocenić następstwa ekonomiczne takiego warunku dla swoich zobowiązań finansowych. Jest to wniosek, który wypływa ze stwierdzenia zawartego w wyroku...

Odstąpienie od umowy

Można powiedzieć bez przesady, że umowy są nieodłącznym elementem codziennego życia. W zasadzie każdego dnia każdy staje się stroną jakiejś umowy, idąc chociażby do sklepu, aby wykonać tak prostą czynność jak zakupy. Coraz więcej też osób realizuje transakcje na odległość lub poprzez przedstawicieli poza lokalem przedsiębiorcy. Równocześnie świadomość konsumentów co...

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Polski ustawodawca ciągle pracuje na tym, aby wprowadzać legislacyjne ułatwienia dla osób stosujących Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. poz. 417). Niedawno weszła w życie nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta, uzupełniona ponadto o zmiany w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 1997 r. poz. ...

Wyjście wspólnika ze spółki jawnej

Zgodnie z przepisem art. 58. § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH – Dz. U. z 2000 r. poz. 103) rozwiązanie spółki jawnej powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne...

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Odziedziczenie przedsiębiorstwa po osobie, która prowadziła indywidualną działalność gospodarczą, niejednokrotnie nastręczało spadkobiercom szeregu trudności. Zapewnienie ciągłości istnienia i funkcjonowania takiej firmy stało się prostsze za sprawą wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2019 r.,...

Zmiana ilości udziałów wspólników – sposób nr 3 – umorzenie części udziałów

Umorzenie udziałów jest instytucją prawa handlowego uregulowaną w art. 199 KSH. Polega ona na unicestwieniu, czyli zniesieniu lub wygaśnięciu udziału. W wyniku umorzenia nie tylko udział przestaje istnieć, lecz także wygasają związane z nim prawa udziałowe. Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi....

Zmiana ilości udziałów wspólników – sposób 2/3 – Darowizna części udziałów

Z art. 890 § 1 k.c. wynika, że przy zawarciu umowy darowizny oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak umowa darowizny zostanie zawarta bez zachowania tej formy i przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, to dochodzi do konwalidacji, czyli uzdrowienia tej umowy. Krótko mówiąc, ważna jest darowizna wykonana, choćby umowa nie była...

Zmiana ilości udziałów wspólników – sposób 1/3 – sprzedaż części udziałów

Co do zasady wspólnik może dowolnie rozporządzać swoimi udziałami w spółce. Zbycie udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jest to forma kwalifikowana, bez zachowania której zbycie będzie nieważne. Dokonanie zbycia udziału w żadnym stopniu nie stanowi zmiany umowy spółki. Nabywca udziału w spółce z o.o. odpowiada solidarnie ze...

Sankcje za mailing bez zgody odbiorcy

Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 10 pkt 1 u.ś.u.d.e.). Według stanowiska doktryny pojęcie informacji handlowej oznacza wszystkie informacje służące bezpośrednio lub pośrednio promowaniu towarów, usług...