MENU

Pozew o rozwód

Rozwód jest jednym z najsmutniejszych życiowych doświadczeń, a decyzję o nim należy uznać bez przesady za jedną z najtrudniejszych, jaką muszą podjąć małżonkowie. Kiedy dochodzi do rozwodu? Zanim sprawa rozwodowa znajdzie swój finał na sali sądowej, rozpoczyna się swoiste preludium poprzedzające sam proces prawny. Stopniowe odrzucanie przez małżonków wszelkich form dialogu,...

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy zarówno w trakcie rozwodu, jak i też po jego zakończeniu. Na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964 r. poz. 59), na wniosek jednej ze stron, sąd jest w stanie orzec o kwestii podziału majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód, o ile dokonanie podziału nie ...

Podział spadku

Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. poz. 93) w przepisie art. 922 § 1 stanowi, że: „Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”. W momencie otwarcia spadku (a zatem z chwilą śmierci spadkodawcy) spadkobiercy wchodzą łącznie w całokształt sytuacji prawnej spadkodawcy. Oznacza ...

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa jest pojęciem, które nie posiada swojej definicji w przepisach prawa podatkowego. W praktyce jest to zespół czynności pozostających w zgodzie z prawem mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych lub uniknięcie płacenia podatków w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Optymalizacja może obejmować zobowiązania wynikające z różnego...

Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne to odpłatna umowa, która jest zawierana między podmiotem publicznym, a wykonawcą. Przedmiotem takiej umowy mogą być: usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienia, które ich dotyczą, muszą odpowiadać wymogom wskazanym np. w Prawie zamówień publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986. Występują jednak przypadki, w których przepisy Prawa zamówień...

Wyjście wspólnika ze spółki

Zgodnie z przepisem art. 58. § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH – Dz. U. z 2000 r. poz. 103), rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne...

Sprzedaż udziałów spółki

Sprzedaż udziałów spółki   Fundamentem funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitał zakładowy, wniesiony do niej przez jej wspólników w postaci wkładu. Kapitał ten musi opiewać na co najmniej 5 tys. złotych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to połączenie kapitałów, co odróżnia ją od spółek osobowych, które są połączeniem...

Podział spółki

Podział spółki stanowi jedną z form jej przekształcenia. Do istoty przekształcenia należy zmiana formy prawnej spółki. Ten sam podmiot traci swoją dotychczasową formę prawną i od dnia przekształcenia funkcjonuje w nowej formie jako spółka należąca do innego rodzaju spółek handlowych. Dochodzi do przeniesienia ze spółki dzielonej składników majątkowych (zarówno aktywów,...

Zmiany w podatku VAT

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać część zmian, które Ministerstwo Finansów zdecydowało się wprowadzić do przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (czyli Ustawy o VAT). Przypomnijmy – zdecydowana większość kontroli realizowanych przez Krajową Administrację Skarbową odnosi się właśnie do podatku od towarów i usług. Z...

Zmiany w CIT w 2019 r.

CIT stanowi podatek dochodowy od osób prawnych, czyli Corporate Income Tax. Przepisy normujące podatek CIT zostały ujęte w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w Ustawie o CIT. Kto w świetle przepisów jest zobowiązany do płacenia podatku CIT? Należy wymienić przede wszystkim: osoby prawne – jednostki organizacyjne ...