MENU

Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku

W dniu 23 października 2018 roku Sejm uchwalił Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Kancelaria Zawiślak & Partners in Law laureatem plebiscytu Orły Prawa 2018 roku!

Miło jest nam poinformować, iż nasza kancelaria została laureatem plebiscytu Orły Prawa 2018 roku. Program został stworzony w celu wyłonienia liderów w danej branży usług.  Liderów, którzy wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom swoich klientów. Zasady plebiscytu są bardzo przejrzyste a sposób...

Zmiany dla przyszłych i obecnych pracowników sektora finansowego

Dnia 26 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. 2018 poz. 1130). Celem ustawy jest określenie zasad pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych na...

Planowane zmiany w podatku dochodowym

Ministerstwo Finansów w dniu 24.08.2018 ujawniło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten obejmuje szereg zmian, które niebawem mogą wejść w życie. Pierwszą z nich ma być nowy rodzaj podatku dochodowego od...

Koniec użytkowania wieczystego

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, uchwalonej dnia 20 lipca 2018 r., z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje koniec użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, gdyż przekształca się ono w prawo własności tych ...

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

3 sierpnia 2018 r. ogłoszona została Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1481) oraz Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1480), które stanowią wdrożenie dwóch unijnych aktów prawnych: rozporządzenia ...

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

13 lipca weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) dalej: Ustawa, stanowiąca wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca ...

Moc prawna wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przepisy europejskie Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U.1993.61.284) odnosi się do mocy obowiązującej oraz wykonania wyroków w art. 46. Zgodnie z nim: Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego...

Milczące rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wolą klienta

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP 113/17, rozstrzygnął przedstawione przez Sąd Okręgowy w Lublinie zagadnienie prawne, dotyczące interpretacji art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2270). Wskazany przepis przewiduje, ...

Ulga na złe długi w VAT – dłużnik nie może być w trakcie upadłości lub likwidacji na dzień dokonania korekty

Stosownie do art. 89a ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której...