MENU

Czas pracy pracownika i osoby zarządzającej

Pojęcie czasu pracy oraz jego wymiar zostały ściśle uregulowane w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108) . Przepisy kodeksu wskazują między innymi maksymalny dobowy wymiar pracy, minimalne okresy wypoczynku oraz zasady pracy w godzinach nocnych, w dni wolne oraz w godzinach nadliczbowych, jednak nie są to uregulowania odnoszące się do każdego zatrudnionego na ...

Wejście w życie nowych przepisów prawa wodnego w kontekście praktycznych utrudnień w budownictwie

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) Zgodnie z art. 546 ust.1 tejże ustawy wygasną decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach ...

Uprawnienia ojca z uwagi na narodziny dziecka

Na podstawie Kodeksu pracy (tj. Dz.U z 2016 r., poz.1666 ze zm.) pracownikowi – zarówno matce jak i ojcu – przysługuje szereg uprawnień z uwagi na narodziny dziecka. I tak jak prawa matki są dość dobrze znane z uwagi na powszechne przekonanie o tych prawach, tak prawom ojca co do zasady nie poświęca się zbyt ...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

W sierpniu tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidującej dalsze funkcjonowanie obowiązku meldunkowego. Nowe przepisy ustawy wprowadziłyby novum w kwestii dotyczącej zameldowania, a dokładnie dałyby możliwość meldunku elektronicznego bez konieczności wizyty w urzędzie. Zgodnie z obowiązującą treścią przepisów ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności...

Zmiany w opodatkowaniu przychodów z uczestnictwa w programach motywacyjnych opartych na pochodnych instrumentach finansowych

Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z 6 lipca 2017 r.) Zgodnie z art. 10 ust. 4 projektu rządowego zmiany ustawy o PIT przychody z realizacji praw ...

Innowacyjne Konto Klienta – zaawansowane rozwiązanie IT na miarę naszych czasów!

Nie od dziś wiadomo, że inwestycja w rozwiązania technologiczne ułatwiające pracę jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki, a słowo innowacja na stałe zagościło w naszym podręcznym słowniku. Choć wydawałoby się, że lata technologicznego boomu już minęły, wiele firm stale rozwija zakres świadczonych usług oraz wspomagających je narzędzi...

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

W związku z planowanym wejściem w życie dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej potocznie RODO w Ministerstwie Cyfryzacji...

Faktura dla podatnika tylko na podstawie paragonu z numerem NIP

Z projektu ustawy z dnia 18 września 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – prawo o miarach przygotowanego przez Ministerstwo Finansów  (projekt opublikowany w BIP Rządowego Centrum Legislacji, nr z wykazu UA35) wynika, iż w wypadku sprzedaży na rzecz podatnika zarejestrowanej przy pomocy kasy fiskalnej, faktura będzie mogła ...

Nowe przepisy dotyczące okresowego przeglądu pojazdów – nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym

W dniu 13 listopada 2017 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.), wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostanie zniesiony

Zgodnie z przyjętym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974) składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, nie jak obecnie jedynie do 30 krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego...