MENU

Podatek od towarów i usług a koszty postępowania egzekucyjnego

W dniu 7 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 34/16, iż  komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. ...

Informatyzacja Temidy: Lepiej uczyć się na EPU

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 4 lipca 2016 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł pt. „Informatyzacja Temidy: Lepiej uczyć się na EPU” autorstwa jednego ze współpracowników Kancelarii Z&P – mecenasa Marcina Milewskiego. W swych rozważaniach koncentruje się on na zbliżających się zmianach w procedurze cywilnej nowelizacji,  które na mocy ustawy...

Czy na Ciebie też czekają zapomniane pieniądze?

Ustawą  z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono systemowe rozwiązania dotyczące „rachunków uśpionych”. W przepisach określono wpływ śmierci posiadacza rachunku na zawartą umowę , przewidziano ułatwienie dostępu do informacji o rachunkach spadkobiercom posiadacza. Przewidziano utworzenie  Centralnej...

Komornik nie jest podatnikiem podatku VAT

Zgodnie z wydaną w dniu 9 czerwca 2015 r. interpretacją ogólną Ministra Finansów numer PT1.050.1.2015.LJU.19 wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem, a do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 200...

Koniec terminu udzielonego poręczenia w toku procesu

Poręczenie jest często wykorzystywaną formą zabezpieczenia wierzytelności. Polega ono na zawarciu umowy, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.  Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 czerwca 2016 r., ...

Minister Sprawiedliwości obniża stawki radcowskie i adwokackie

Minister sprawiedliwości poddał do konsultacji projekty czterech rozporządzeń (dwóch dla adwokatów, dwóch dla radców prawnych) przewidujące obniżenie stawek adwokackich i radcowskich zarówno dla pełnomocników z wyboru, jak i z urzędu. Są to: projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

Proces cywilny wymaga mądrych zmian

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 22 czerwca 2016 na łamach „Rzeczy o prawie” ukazał się artykuł „ Proces cywilny wymaga mądrych zmian” autorstwa jednego ze współpracowników Kancelarii Z&P – mecenasa Marcina Milewskiego. W swych rozważaniach koncentruje się on na długiej liście spraw, które należałoby rozważyć w dyskusji nad reformą procesu cywilnego....

Jednolity Plik Kontrolny – nowe obowiązki dla podatników prowadzących elektroniczne księgi rachunkowe

Nowy obowiązek jaki nakłada na podatników ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649) zacznie obowiązywać już z początkiem lipca 2016 roku. Od tego momentu podatnicy na wezwanie organów kontroli podatkowej i skarbowej będą zobowiązani do przedstawienia danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego...

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.; dalej k.p) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania ...

Koszty leczenia prywatnego jako element szkody

Wobec licznych w praktyce sporów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z ubezpieczycielami warto odnotować, że Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów dnia 19 maja 2016 r., III CZP 63/15 podjął uchwałę, zgodnie z którą świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i...