MENU

Zwiększenie ochrony wspólników mniejszościowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Ustawy Kodeks spółek handlowych, do której doszło na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016, poz. 2255). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 236 § 11 k.s.h. wspólnik lub wspólnicy ...

Regulamin Pracy i Wynagradzania – Nowe regulacje dotyczące tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania

Kolejną zmianą, jaką niosą za sobą znowelizowane przepisy Kodeksu pracy, które weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2017 roku na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) są zmiany w zakresie tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. W stanie prawnym ...

Odwrócony VAT w usługach budowlanych

Od początku 2017 roku w ustawie o VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t. j.: Dz. U. z 2016 poz. 710 ze zm.) obowiązuje nowa kategoria podatników zobowiązanych do stosowania tzw. odwróconego podatku (reverse charge). Ustawą nowelizacyjną z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ...

Zmiana sposobu wyliczania terminów w Kodeksie cywilnym

W dniu 30 grudnia 2016 r. opublikowano ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016,  poz. 2255), na podstawie której zmieniono między innymi art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 ...

Nowe regulacje dotyczące wystawiania świadectw pracy

Znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy, które weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2017 roku na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) wprowadzają szereg zmian istotnych z punktu widzenia zarówno pracowników jak i pracodawców. Jedną z nich są nowe regulacje ...

Stawka CIT 15% dla małych podatników

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o CIT (ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.). Jedną z nich jest wprowadzenie (ustawą nowelizacyjną z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy ...

Odpowiedzialność pełnomocnika za nieprawidłowości związane z VAT

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2016, poz. 2024), zgodnie z którą wprowadzono odpowiedzialność majątkową pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne  podatnika w zakresie podatku VAT. Zgodnie obecnym brzmieniem art. 96 ust. 4b o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...

Wyłącznie ochrony interpretacji podatkowych wobec unikania opodatkowania z mocą wsteczną

Od dnia 1 stycznia 2017 roku pojawi się nowy przepis (konkretnie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  – Dz. U. z 2016 r. poz. 846 – dodany ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym ...

Dane z ewidencji VAT w formacie JPK dla MŚP już od stycznia 2017

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649) już od 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego przesyłania danych z ewidencji VAT w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego. Poprzez średnich przedsiębiorców rozumiemy przedsiębiorców, którzy w co...

Możliwość egzekucji ze środków unijnych

W celu ochrony środków przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów polski ustawodawca wprowadził  wyłączenie tych środków spod egzekucji w przepisach ustawy z dnia  17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j.: Dz. U. z 2016 poz. 1822 ze zm).  W myśl tych przepisów (art. 831 § 1 pkt 2a) nie podlegają egzekucji środki ...