MENU

Ustalenie stosunku pracy

Powództwo o ustalenie stosunku pracy jest instrumentem, które ma pomóc pracownikom występującym z roszczeniami przeciwko nieuczciwym pracodawcom. W świetle przepisu art. 22 § 12 Kodeksu pracy (KP – Dz. U. z 1974 r. poz. 141), zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi przy utrzymaniu parametrów, jakie powinien spełniać stosunek pracy, jest zakazane. W sytuacji, kiedy...

Kary umowne

Kara umowna jest korzystnym rozwiązaniem, które zabezpiecza terminowość i prawidłowość realizacji obowiązków umownych stron. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy i inne podmioty chętnie dołączają karę umowną do zawieranych umów jako prawny instrument ochrony swoich interesów. Należy zwrócić uwagę, że skutki niewykonania umów zawierających kary umowne mogą być...

Umowa deweloperska

Z dniem 29 kwietnia 2012 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. poz. 1377 ze zm.). Zasadniczą przyczyną uchwalenia przepisów tej tzw. ustawy deweloperskiej było postanowienie sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 sierpnia 2010 r. Trybunał zwrócił uwagę na...

Umowa spółki

Przepis art. 3 Kodeksu spółek handlowych (KSH – Dz. U. z 2000 r. poz. 1037) stanowi,przez umowę spółki handlowej wspólnicy, albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów, a także – o ile umowa lub statut spółki tak stanowi – poprzez współdziałanie w inny określony sposób. Pod pojęciem „umowa spółki” należy...

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane została odrębnie uregulowana w Kodeksie cywilnym (KC – Dz. U. z 1964 r. poz. 63 ze zm.) w przepisach od art. 647 do 658. Są to regulacje obejmujące inwestycje budowlane, które wiążą się z opracowaniem projektu i z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przepisy te odnoszą się także do remontu budynków lub ...

Alimenty

Przepis art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO – Dz. U. z 1964 r. poz. 59) stanowi: „Małżonek rozwiedziony, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz...

Skarga kasacyjna

Problematyka skargi kasacyjnej została uregulowana dla spraw cywilnych w Dziale Va ustawy Kodeks postępowania cywilnego (KPC – Dz. U. z 1964 r. poz. 296). Skarga kasacyjna jest środkiem zaskarżenia, który przysługuje stronie od wyroku lub postanowienia wydanych przez sąd drugiej instancji i kończących postępowanie w sprawie. Sądem kasacyjnym jest Sąd Najwyższy. Skarga pozostaje...

Apelacja od wyroku

Wyrok, który został wydany przez sąd pierwszej instancji może nie satysfakcjonować stron procesu. Ustawodawca umożliwił zatem, aby od każdego wyroku sądu pierwszej instancji przysługiwał środek odwoławczy – apelacja. Celem postępowania apelacyjnego jest sprawdzenie, czy wyrok sądu pierwszej instancji jest zasadny i legalny, a więc czy wyrok został wydany w oparciu o prawidłowo...

Pozew o zapłatę

Sprawy o zapłatę należą do spraw najczęściej występujących w przypadku postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Obejmują one przede wszystkim wykonanie zobowiązań, np. z tytułu umowy sprzedaży, najmu, czy wykonania usługi. Mając niezaspokojone zobowiązanie finansowe – kiedy wezwania do zapłaty nie przynoszą wierzycielowi oczekiwanego rezultatu –...

Pozew o rozwód

Rozwód jest jednym z najsmutniejszych życiowych doświadczeń, a decyzję o nim należy uznać bez przesady za jedną z najtrudniejszych, jaką muszą podjąć małżonkowie. Kiedy dochodzi do rozwodu? Zanim sprawa rozwodowa znajdzie swój finał na sali sądowej, rozpoczyna się swoiste preludium poprzedzające sam proces prawny. Stopniowe odrzucanie przez małżonków wszelkich form dialogu,...