MENU

Jak ustalić status dużego przedsiębiorcy?

Celem ustalenia statusu przedsiębiorcy i zakwalifikowania go do kategorii mikro, małego, średniego bądź dużego przedsiębiorcy konieczne jest sięgnięcie do przepisów: Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, dalej: ustawa), Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne...

Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej

Nowa ustawa deweloperska (tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30) utrzymuje instytucję prospektu informacyjnego. Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia...

Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w nowej ustawie deweloperskiej

Nowa ustawa deweloperska (tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30) przewiduje, że bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu wypisu aktu notarialnego...

Czy zabieg medycyny estetycznej stanowi świadczenie zdrowotne?

Medycyna estetyczna stanowi prężnie rozwijającą się w ostatnim czasie branżę, o czym świadczy w szczególności ilość nowo powstałych gabinetów kosmetycznych. Mając to na uwadze, pojawia się coraz więcej wątpliwości w zakresie stosowania przy wykonywaniu zabiegów estetycznych między innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711,...

Obowiązki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań 2021

30 września 2021 r. upływa termin przeprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Powyższe oznacza, że do tego dnia, co do zasady wszystkie osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane wziąć udział w spisie. W świetle obowiązujących przepisów, dane zebrane w ramach prac spisowych są...

Możliwość dokonania przez sąd ustaleń sprzecznych z treścią księgi wieczystej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2021 r., sygn. akt III CZP 28/21 wskazuje, iż domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2204 ze zm.), także w ...

Umowa rezerwacyjna w nowej ustawie deweloperskiej

Tzw. nowa ustawa deweloperska, czyli ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30, dalej:  Ustawa) ureguluje wprost umowę rezerwacyjną, która dotychczas była stosowana w praktyce na zasadzie swobody umów (a nie była uregulowana  ...

Od kiedy stosować nową ustawę deweloperską?

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30, dalej:  Ustawa) – potocznie nazywana nową ustawą deweloperską co do zasady wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy do dnia ogłoszenia, więc po upływie 12 ...

TS UE o przepisach węgierskich wprowadzających zastąpienie w kredytach walutowych nieuczciwych kursów umownych kursem narodowego banku

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w wyroku z dnia 2 września 2021 r. w sprawie C-932/19, zgodnie z komunikatem prasowym TS UE nr 144/21 uznał, że przepisy węgierskie zakazujące unieważnienia umowy kredytu denominowanego  w walucie obcej na tej podstawie, że zawiera ona nieuczciwy warunek dotyczący  różnic kursowych wydają się być zgodne z prawem Unii. Tak jest...

Frankowicze czekają dalej – pytanie SN do TS UE o status sędziów powołanych po zmianach w KRS

Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej postanowieniem z dnia 2 września 2021 r., sygn. akt III CZP 11/21 zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącymi statusu sędziów powołanych do Sądu Najwyższego po zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa. SN obradował w przedmiocie pytań prawnych skierowanych przez Pierwszego Prezesa...