MENU

Znaczna zmiana podatku akcyzowego uchwalona przez Sejm

Już w piątek 29.10.2021 Sejm RP uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1673), która zakłada wzrost podatku akcyzowego od 2022 roku oraz wyznacza ścieżkę podwyżki stawek na lata 2022-2027. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. ...

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 8 lipca 2021r. w sprawie o sygnaturze III SA/Wa 332/21 oraz powiązanych z nią sprawach o sygnaturach III SA/Wa 2482/20 i III SA/Wa 2569/20 stwierdził nieważność uchwały w części, na podstawie której doszło do powiązania opłat pobieranych od mieszkańców m.st. Warszawy za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze...

Obowiązki dużego przedsiębiorcy na gruncie transakcji handlowych

Nabycie statusu dużego przedsiębiorcy wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami, które wynikają w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424, dalej: ustawa). Jej przepisy mają co do zasady zapobiegać zatorom płatniczym w stosunkach gospodarczych oraz ułatwiać dochodzenie...

Jak ustalić status dużego przedsiębiorcy?

Celem ustalenia statusu przedsiębiorcy i zakwalifikowania go do kategorii mikro, małego, średniego bądź dużego przedsiębiorcy konieczne jest sięgnięcie do przepisów: Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, dalej: ustawa), Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne...

Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej

Nowa ustawa deweloperska (tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30) utrzymuje instytucję prospektu informacyjnego. Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia...

Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w nowej ustawie deweloperskiej

Nowa ustawa deweloperska (tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30) przewiduje, że bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu wypisu aktu notarialnego...

Czy zabieg medycyny estetycznej stanowi świadczenie zdrowotne?

Medycyna estetyczna stanowi prężnie rozwijającą się w ostatnim czasie branżę, o czym świadczy w szczególności ilość nowo powstałych gabinetów kosmetycznych. Mając to na uwadze, pojawia się coraz więcej wątpliwości w zakresie stosowania przy wykonywaniu zabiegów estetycznych między innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711,...

Obowiązki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań 2021

30 września 2021 r. upływa termin przeprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Powyższe oznacza, że do tego dnia, co do zasady wszystkie osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane wziąć udział w spisie. W świetle obowiązujących przepisów, dane zebrane w ramach prac spisowych są...

Możliwość dokonania przez sąd ustaleń sprzecznych z treścią księgi wieczystej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2021 r., sygn. akt III CZP 28/21 wskazuje, iż domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2204 ze zm.), także w ...

Umowa rezerwacyjna w nowej ustawie deweloperskiej

Tzw. nowa ustawa deweloperska, czyli ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30, dalej:  Ustawa) ureguluje wprost umowę rezerwacyjną, która dotychczas była stosowana w praktyce na zasadzie swobody umów (a nie była uregulowana  ...