MENU

Dodatkowe zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS

22 września 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639, dalej: nowelizacja). Wprowadza ona zmiany w szczególności w ustawie z...

Kolejne świadczenie postojowe

22 września 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639, dalej: nowelizacja). Wprowadza ona zmiany w szczególności w ustawie z...

CIT w spółkach komandytowych oraz likwidacja ulgi abolicyjnej – będą zmiany w podatkach?

  Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie ustawy dotyczącej zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz...

Nowe uprawnienia strażników straży gminnej (miejskiej)

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. nr 208 poz. 2026) przyznaje nowe kompetencje strażnikom straży gminnej poprzez uzupełnienie katalogu wykroczeń, za które będą uprawnieni do...

Praca zdalna w dobie pandemii

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) wprowadziła możliwość polecenia pracownikowi przez pracodawcę wykonywania przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego...

Pracownicze plany kapitałowe

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa) określiła zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (dalej: PPK), zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych...

Pomoc publiczna na ratowanie lub restrukturyzację firm

Dnia 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r., poz. 1298). Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju przeznaczonych ma być 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat na realizację programów ...

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój (POIR)

5 sierpnia 2020 r. rusza nabór wniosków w ramach w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa z Programu Inteligentny Rozwój. Pożyczka stanowi wsparcie dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 i umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, np.: wynagrodzenia pracowników...

Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19

30 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej. Nabór potrwa do dnia 7...

Ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do USA

Trybunał Sprawiedliwości UE w wydanym 16 lipca 2020 r. wyroku w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems, stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. W konsekwencji powyższego przekazywanie danych do USA od 16 lipca 2020...