MENU

Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną – przesunięcie terminu

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1783) miało wejść w życie od dnia 1 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –...

Pomysły na zmianę w trybie zaliczania wpłat dłużnika na odsetki i kwoty główne

Dnia 31 marca 2016 roku Sejmowa Komisja ds. petycji uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów ws. kolejności spłacania należności, proponując, aby spłata przez dłużnika części zadłużenia była obligatoryjnie zaliczana  na poczet kwoty dłużnej a nie na odsetki. Docelowo miałoby to zdaniem Komisji wpłynąć na poprawę sytuacji dłużników oraz uchronienie ich...

Sprzeczność uchwały zgromadzenia wspólników z umową spółki jako niesamodzielna podstawa uchylenia uchwały

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 3 sędziów w dniu 10 marca 2016 roku w sprawie III CZP 1/16, gdzie stwierdził, że sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie powództwa o uchylenie tej uchwały. Zgodnie z przepisem art. 249 § 1 ustawy z dnia 15 września...

Krótszy czas pracy w Wielki Piątek i Wigilię?

Obecnie obowiązująca ustawa o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 roku (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) przewiduje jako dni wolne od pracy: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja ...

Czy kara pieniężna wymierzona pracownikowi przez zatrudniającą go spółkę jest przychodem podlegającym opodatkowaniu?

Na mocy art. 108  § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm., dalej: k.p.) pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę ma prawo wymierzyć mu karę pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie...

Wydatki na zwrot kosztów pomocy prawnej nie stanowią kosztów uzyskania przychodu

NSA w wyroku wydanym w dniu 13 stycznia 2016 roku w sprawie II FSK 2500/13 wskazał, iż wydatki spółki na koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego związane z dochodzeniem przez jej pracowników roszczeń przeciwko spółce, wynikających z wypadków przy pracy lub niezdolności do pracy, do których zwrotu spółka została zobowiązana na podstawie wyroku lub ugody ...

Ułatwienie dostępu do dokumentów u notariuszy?

W dniu 8 marca 2016 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Krajową Radą Notarialną a Ministerstwem Cyfryzacji mające na celu wprowadzenie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji czynności notariuszy. W ramach porozumienia wdrożone mają być: -Ogólnopolskie Elektroniczne Repozytorium Aktów Notarialnych; -Elektroniczne wypisy, odpisy i wyciągi aktów notarialnych; -Ogólnopolski...

Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy

Zagadnienie przedawnienia roszczeń o wypłatę dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, było przedmiotem wielu sporów w doktrynie. Jeden nurt przyjmował, iż roszczenie jest świadczeniem okresowym, w związku z czym przedawniani się po upływie 3 lat lub też jakoś świadczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z przeciwnego stanowiska wynikało, iż...

Eliminacja sztucznych struktur hybrydowych – zmiany w ustawie o CIT

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1932) wprowadza daleko idące zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez eliminację sztucznych struktur hybrydowych stworzonych wyłącznie w celu unikania opodatkowania....

Podatnikiem w podatku akcyzowym jest spółka cywilna, a nie jej wspólnicy

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchwałą podjętą w składzie 7 sędziów w dniu 14 grudnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt I GPS 1/15 wskazał, że podatnikiem podatku akcyzowego jest spółka cywilna, a nie jej wspólnicy. Powyższa uchwała została wydana przez NSA z uwagi na budzący wątpliwości interpretacyjne stan prawny wywołujący rozbieżności pojawiające się...