MENU

Większa odpowiedzialność prokurentów – od stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać ustawa z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. Poz. 978). Nastąpią również zmiany w  ustawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978)  z dnia 28 lutego 2003 roku  – Prawo upadłościowe i naprawcze (która de facto od 1 stycznia 2016 ...

Odsetki podatkowe czy ustawowe?

W myśl art. 481 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz.121 ze zm.) jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności...

Zakaz prowadzenia działalności niekoniecznie z zakazem pełnienia funkcji menadżerskich

Zakaz prowadzenia działalności niekoniecznie razem z zakazem pełnienia funkcji menadżerskich Zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego i naprawczego sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,...

Ustawodawca stawia na polubowne metody rozwiązywania sporów

Na początku października opublikowana została ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 poz. 1595). Ustawa wprowadza szereg zmian w przepisach związanych z próba upowszechnienia polubownych metod rozwiązywania sporów. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawa...

Koszty zastępstwa procesowego w procesach wieloosobowych

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 października 2015 r., III CZP 58/15 uznał, że współuczestnikom formalnym, reprezentowanym przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, należy się zwrot kosztów procesu obejmujących jego wynagrodzenie ustalone odrębnie w stosunku do każdego współuczestnika. Sąd powinien jednak obniżyć to wynagrodzenie, jeżeli przemawia za...

Wada lokalu jako czyn niedozwolony

W przypadku popełnienia czynu niedozwolonego, czyli tzw. deliktu cywilnego osoba poszkodowana może żądać naprawienia szkody. A jeżeli delikt naruszał jej dobra osobiste, może ona żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez nią cel społeczny (niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia...

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym komorników

    Dnia 24 września 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizacja wprowadza zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym komorników. Do postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko komornikom, asesorom komorniczym i aplikantom komorniczym wprowadzony zostaje rzecznik dyscyplinarny....

Nowoczesna Kancelaria Prawna Z&P zatrudni ambitną osobę na stanowisko Office Managera

Zakres obowiązków – prace administracyjne i biurowe, – koordynowanie biura oraz nadzór nad organizacją czasu pracy Prawników, – pozyskiwanie nowych klientów oraz podtrzymywanie długofalowych relacji ze stałymi klientami, – prowadzenie firmowych profili na portalu Facebook, Twitter oraz administracja firmowej strony internetowej, – tworzenie oraz monitorowanie...

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law zatrudni aplikanta radcowskiego

APLIKANT RADCOWSKI będzie odpowiedzialny za: • bieżące doradztwo prawne oraz obsługę prawną klientów Kancelarii • samodzielne sporządzanie projektów pism procesowych oraz projektów opinii prawnych • przygotowywanie oraz opiniowanie umów • współpracę z członkami zespołu Kancelarii • udział w negocjacjach • zastępstwo procesowe z upoważnienia w postępowaniach...

Ilu biegłych w jednej sprawie?

Zgodnie z art. 278 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Jednakże pozostaje pytanie, co w sytuacji, gdy opinia biegłego nie odpowiada naszym oczekiwaniom? Czy możemy powołać kolejnego biegłego...