MENU

Czy kara pieniężna wymierzona pracownikowi przez zatrudniającą go spółkę jest przychodem podlegającym opodatkowaniu?

Na mocy art. 108  § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm., dalej: k.p.) pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę ma prawo wymierzyć mu karę pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie...

Wydatki na zwrot kosztów pomocy prawnej nie stanowią kosztów uzyskania przychodu

NSA w wyroku wydanym w dniu 13 stycznia 2016 roku w sprawie II FSK 2500/13 wskazał, iż wydatki spółki na koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego związane z dochodzeniem przez jej pracowników roszczeń przeciwko spółce, wynikających z wypadków przy pracy lub niezdolności do pracy, do których zwrotu spółka została zobowiązana na podstawie wyroku lub ugody ...

Ułatwienie dostępu do dokumentów u notariuszy?

W dniu 8 marca 2016 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Krajową Radą Notarialną a Ministerstwem Cyfryzacji mające na celu wprowadzenie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji czynności notariuszy. W ramach porozumienia wdrożone mają być: -Ogólnopolskie Elektroniczne Repozytorium Aktów Notarialnych; -Elektroniczne wypisy, odpisy i wyciągi aktów notarialnych; -Ogólnopolski...

Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy

Zagadnienie przedawnienia roszczeń o wypłatę dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, było przedmiotem wielu sporów w doktrynie. Jeden nurt przyjmował, iż roszczenie jest świadczeniem okresowym, w związku z czym przedawniani się po upływie 3 lat lub też jakoś świadczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z przeciwnego stanowiska wynikało, iż...

Eliminacja sztucznych struktur hybrydowych – zmiany w ustawie o CIT

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1932) wprowadza daleko idące zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez eliminację sztucznych struktur hybrydowych stworzonych wyłącznie w celu unikania opodatkowania....

Podatnikiem w podatku akcyzowym jest spółka cywilna, a nie jej wspólnicy

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchwałą podjętą w składzie 7 sędziów w dniu 14 grudnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt I GPS 1/15 wskazał, że podatnikiem podatku akcyzowego jest spółka cywilna, a nie jej wspólnicy. Powyższa uchwała została wydana przez NSA z uwagi na budzący wątpliwości interpretacyjne stan prawny wywołujący rozbieżności pojawiające się...

Jednostronne zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy, które weszły w życie w dniu 22 lutego 2016 r. (ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015 poz. 1220) znacząco zmieniły m. in. dotychczasowe dość niewygodne i ograniczone pole manewru pracodawcy w momencie okresu wypowiedzenia pracownika. Do 22 ...

Nowelizacja Kodeksu pracy – ograniczenia w stosowaniu umów na czas określony

W dniu 22 lutego 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy. Ustawa ta stanowi nowelizację ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066).  Główna zmiana  dotyczyć będzie umów ...

Termin na skargę pauliańską przeciwko osobie czwartej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn: akt III CZP 99/15 rozstrzygnął, że po uznaniu przez sąd bezskuteczności czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią z powodu pokrzywdzenia wierzyciela, termin do wystąpienia z żądaniem uznania bezskuteczności czynności rozporządzającej korzyścią między osobą trzecią, a osobą czwartą (art. 534 k.c.) liczy...

Kiedy komornik może żądać od wierzyciela opłaty za poszukiwanie majątku?

Zgodnie z art. 7971 k.p.c. wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. Jednocześnie w związku z tym niezbyt z pozoru skomplikowanym przepisem, występują kontrowersje w praktyce jego stosowania. Co do zasady komornik z urzędu nie ma obowiązku poszukiwania i ustalania majątku dłużnika w celu zapewnienia efektywnej i skutecznej...