MENU

Trybunał Konstytucyjny o odrzuceniu skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami adminsitracyjnymi

W wyroku z 8 kwietnia 2014 r., SK 22/11 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 180 w związku z art. 178 i art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej wymogu zamieszczenia w ...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2014 r., w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland i Seitlinger i in. – dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna

Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE (Dz.U. L 105, s. 54).stanowi ingerencję o znacznym zakresie i szczególnej wadze w...

Posiadanie jak właściciel to nie to samo, co posiadanie jak użytkownik wieczysty

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 28 marca 2014 roku, III CZP 8/14 rozstrzygnął, że do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.  

Praktyki studenckie

Poszukujemy studentów Prawa chętnych do odbycia praktyk w nowoczesnej Kancelarii Prawnej. Praktyki są bezpłatne.  Czas trwania praktyk: od 2 miesięcy (do negocjacji). Wymagania: studenci min. IV roku studiów na kierunku Prawo, dyspozycyjność min. 2 dni w tyg., dobra organizacja pracy, zaangażowanie, motywacja do samorozwoju i zdobywania nowych umiejętności, komunikatywność i wysoka...

Uchwała SN w składzie 7 sędziów – linie energetyczne – niedopuszczalność zasiedzenia służebności poprzez wykonywanie uprawnień z decyzji administracyjnej

Dnia 8 kwietnia 2014 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 87/13, w której rozstrzygnął, iż wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst ...

Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Od początku kwietnia obowiązują nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Zmiany wprowadzono do ustawy o VAT ustawą z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312). W obecnym stanie prawnym (wynikającym z wprowadzonych zmian) ...

Potrącenie wierzytelności pomiędzy dwoma przedsiębiorcami

  W polskiej rzeczywistości gospodarczej bardzo dynamicznie rozwijają się relacje pomiędzy różnymi przedsiębiorcami, które skupiają się na ustaleniu stałej a nie jednostkowej współpracy pomiędzy nimi. Powszechnie wiadomo, że długoterminowa współpraca umożliwia stabilną realizację planowanych inwestycji, co w konsekwencji pozwala oferować lepsze usługi lub towary przy...

Kara umowna

  W umowach związanych z obrotem gospodarczym niejednokrotnie wielu przedsiębiorców wprowadza postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podstawową funkcją tego rodzaju zapisu jest zdyscyplinowanie drugiej strony kontraktu do odpowiedniego i terminowego wykonania określonej usługi, rzeczy lub dostarczenia towaru. Instytucja kary...

Niepodzielony zysk spółki jawnej a wyjście wspólnika ze spółki

Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia – art. 28 k.s.h. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na...

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.), których dokonano nowelizacją z dnia 8 listopada (Dz. U z .2013 r., poz. 1473) obowiązują od dnia 24 grudnia 2013 roku. Skupiają się one wokół kwestii kompleksowej regulacji podwykonawstwa przy realizowaniu ...