MENU

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.; dalej k.p) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania ...

Koszty leczenia prywatnego jako element szkody

Wobec licznych w praktyce sporów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z ubezpieczycielami warto odnotować, że Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów dnia 19 maja 2016 r., III CZP 63/15 podjął uchwałę, zgodnie z którą świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i...

Odsetki należne od upadłego

W prowadzonej działalności gospodarczej większość przedsiębiorców prędzej czy później trafia na kłopot z terminowym uzyskiwaniem płatności od kontrahentów. Problem jest relatywnie niewielki, jeśli dłużnik z opóźnieniem, ale płaci. Gorzej gdy trzeba go pozwać i po uzyskaniu korzystnego wyroku prowadzić egzekucję. Nawet jednak i ten scenariusz może zakończyć się...

Zamówienia Publiczne – Nowelizacja Ustawy

Obecnie trwają pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa zakłada szereg zmian związanych z implementacją dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywy  2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania...

Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego

21 maja 2016 r. w godzinach 9:30 – 14:00, na terenie Uczelni Łazarskiego (Warszawa, ul. Świeradowska 43, 10 minut pieszo od stacji Metra Wilanowska) w ramach obchodów 100-lecia włączenia Mokotowa do Warszawy odbędzie się 5. edycja akcji “Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego“. Celem przedsięwzięcia jest bezpłatna pomoc prawna osobom, których sytuacja finansowa na to...

Doręczenia dla pełnomocników w postępowaniu podatkowym

Poprzez doręczenie w postępowaniu podatkowym należy rozumieć przekazywanie wszelkiego rodzaju wezwań, zawiadomień, protokołów, decyzji czy postanowień przez organy podatkowe stronom, pełnomocnikom i innym uczestnikom toczącego się postępowania. Do końca 2015 roku doręczenie odbywało się najczęściej za pośrednictwem operatora pocztowego, chociaż możliwe było także...

Transkrypcja protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest dokumentem urzędowym

Uchwałą z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt III CZP 102/15, Sąd rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy, które pojawiło się w trakcie rozpoznawania sprawy. SN przedstawiono pięć pytań, z czego odpowiedział na trzy stawiając odpowiednie tezy. Sąd wskazał, że transkrypcja protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego...

Od 15 kwietnia 2016 r. zmiany związane z rejestracją znaków towarowych

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1615) wprowadza zmiany w ochronie znaków towarowych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany dotyczą w szczególności trybu zgłaszania i rejestrowania znaków towarowych. Dotychczasowo, Urząd Patentowy po otrzymaniu zgłoszenia musiał zbadać czy nie istnieją...

Zmiany w TAX FREE dla podróżnych

Dnia 1 kwietnia 2016 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.500). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem od 1 czerwca 2016 roku zmianie ulegnie minimalna kwota łączna wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu...

Nowe udogodnienia w elektronicznym systemie KRS

Od 1 kwietnia bieżącego roku kolejne czynności podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców mogą zostać dokonane za pomocą systemu teleinformatycznego. Z tych udogodnień będą mogły skorzystać jednak jedynie te spółki, które zostały utworzone za pomocą wzorca zamieszczonego w systemie teleinformatycznym. Wszystko to za sprawą zmian, jakie wprowadziła ustawa z dnia...