MENU

Fotografia, czyli podróż na rubieże sztuki

Nie ulega wątpliwości, że fotografia przebyła długą i wyboistą drogę. Od 1827 roku, kiedy to  Joseph Nicéphore Niépce wykonał ,,Widok z okna w Le Gras”, zdjęcia zdążyły wyzwolić się z klatki pełnej oparów rtęci, a nawet nabrać kolorów, znikając za szybą aparatów cyfrowych. Fotografia zmieniła świat. Nie funkcjonowałby bez niej National Geographic, a Hitler byłby...

Fetyszyzm prawny

Fetyszyzm prawny jest zjawiskiem hiperbolizacji ocen normy prawnej, zasad prawa, instytucji, prawodawcy, czy procedury. Stanowi efekt błędnego wartościowania prawa, uznania prawa za regulator stosunków społecznych, czy bezsprzeczny i idealny gwarant bezpieczeństwa. Przypisywanie nadmiernej wartości określonemu przedmiotowi prawa, może być działaniem świadomym, propagandowym, lub...

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zagadnienia związane z organizacją, zasadami funkcjonowania oraz charakterem prawnym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zostały uregulowane w kodeksie spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1037), (dalej: KSH). W dalszej części artykułu zostanie przedstawiony zarys dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.   Cele i charakterystyka...

Prawo autorskie, a pomysł

Dzisiejszy świat kręci się wokół pomysłów. Technologia, reklama, marketing, zarządzanie, wdrażanie rozwiązań ekonomicznych, działalność artystyczna, rozwój nauki, ochrona środowiska, metody sprzedaży i docierania do klienta- wszystkie przejawy działalności człowieka zaczynają się od pomysłu. Złą wiadomością jest, iż prawo autorskie nie chroni pomysłu. Utwór w...

Dobro osobiste do godności

Pojęcie dóbr osobistych odnosi się do praw podmiotowych- praw przyrodzonych, niematerialnych, niezbywalnych i niedziedzicznych, które przysługują każdemu człowiekowi. Art. 23 kodeksu cywilnego wymienia przykładowy katalog takich dóbr. Pada wyraz ,,cześć”, który jest w pewnym sensie tożsamy z ,,godnością”. Wyróżnia się cześć zewnętrzną oraz wewnętrzną. Pierwsza dotyczy...

Jakie są obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu umowy o pracę na skutek wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika?

W powyższym przypadku, obowiązki pracodawcy obejmuje:   wydanie pracownikowi świadectwa pracy w myśl art. 97 kodeksu pracy, gdyż według przytoczonego artykułu, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie (w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika) wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa...

Istota patentu

Patent jest cywilnym prawem podmiotowym o charakterze bezwzględnym, będąym częścią prawa na dobrach niematerialnych. Stanowi efekt decyzji administracyjnej o charakterze konstytutywnym wydanej przez Urząd Patentowy. Zgodnie z art. 63 ust. 1 p.w.p.  konsekwencją jego uzyskania jest nabycie wyłącznej możliwości korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na konkretnym...

Zawarcie Umowy Spółki z o. o przy użyciu Wzorca

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.(dodanie art. 1571 K.S.H) umożliwia utworzenie Spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy Spółki z o.o. udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Nowa procedura rejestracyjna (dokonywana przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz formularza umowy i formularza listy wspólników,...

Prawo cytatu – wybrane zagadnienia prawne

W dobie szybkiego przepływu informacji, łatwości dostępności i powielania materiałów naukowych, które często podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631), (dalej: Ustawa), coraz częściej twórcy spotykają się ze zjawiskiem bezprawnego wykorzystywania efektów ich pracy i łamania unormowań  zawartych w wyżej wspomnianej...

Niegodność dziedziczenia

Instytucja niegodności dziedziczenia została uregulowana w art. 928 § 1 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten enumeratywnie wymienia trzy przyczyny niegodności. Jako pierwszą wskazuje tzw. dopuszczenie się umyślnego, ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Niejasność w rozumieniu może powodować określenie  “ciężkie przestępstwo”, bowiem polski kodeks karny nie...