MENU

Od kiedy stosować nową ustawę deweloperską?

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30, dalej:  Ustawa) – potocznie nazywana nową ustawą deweloperską co do zasady wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy do dnia ogłoszenia, więc po upływie 12 ...

TS UE o przepisach węgierskich wprowadzających zastąpienie w kredytach walutowych nieuczciwych kursów umownych kursem narodowego banku

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w wyroku z dnia 2 września 2021 r. w sprawie C-932/19, zgodnie z komunikatem prasowym TS UE nr 144/21 uznał, że przepisy węgierskie zakazujące unieważnienia umowy kredytu denominowanego  w walucie obcej na tej podstawie, że zawiera ona nieuczciwy warunek dotyczący  różnic kursowych wydają się być zgodne z prawem Unii. Tak jest...

Frankowicze czekają dalej – pytanie SN do TS UE o status sędziów powołanych po zmianach w KRS

Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej postanowieniem z dnia 2 września 2021 r., sygn. akt III CZP 11/21 zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącymi statusu sędziów powołanych do Sądu Najwyższego po zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa. SN obradował w przedmiocie pytań prawnych skierowanych przez Pierwszego Prezesa...

Kolejne zmiany w postępowaniu cywilnym

25 sierpnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wprowadzenie w obowiązujących regulacjach niezbędnych zmian służących uwzględnieniu treści wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zapadły w sprawach polskich, tj. C-176/17 Profi...

Elektronizacja postępowania przed KRS

1 lipca 2021 r. w życie weszły przepisy zaproponowane ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) dotyczące elektronizacji postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym. W świetle nowych przepisów wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców, czyli np....

Biura rachunkowe zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy AML – nowy katalog instytucji obowiązanych

31 lipca 2021 r. w życie wchodzi część przepisów zaproponowanych ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815), która wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ...

Zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia subwencji PFR

 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wniósł projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z ww. projektem, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U....

Tarcza 9.0 – nowe wsparcie dla przedsiębiorców

Z dniem 26 kwietnia 2021 r. oraz częściowo 4 maja 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 713), które wprowadza zmiany w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 ...

Zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji finansowej PFR 1.0 w całości

Polski Fundusz Rozwoju poinformował, iż w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: Regulamin). Zmiana dotyczy w szczególności możliwości zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji w całości i wchodzi w życie po...

Zasady rozliczenia i zwrotu subwencji finansowej oraz procedura jej spłat – Tarcza Finansowa PFR 1.0

  Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: Regulamin). Do nowej treści Regulaminu dodano między innymi § 5, które dotyczą zasad rozliczenia i zwrotu subwencji oraz ...