MENU

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy zarówno w trakcie rozwodu, jak i też po jego zakończeniu. Na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964 r. poz. 59), na wniosek jednej ze stron, sąd jest w stanie orzec o kwestii podziału majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód, o ile dokonanie podziału nie ...

Podział spadku

Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. poz. 93) w przepisie art. 922 § 1 stanowi, że: „Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”. W momencie otwarcia spadku (a zatem z chwilą śmierci spadkodawcy) spadkobiercy wchodzą łącznie w całokształt sytuacji prawnej spadkodawcy. Oznacza ...

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa jest pojęciem, które nie posiada swojej definicji w przepisach prawa podatkowego. W praktyce jest to zespół czynności pozostających w zgodzie z prawem mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych lub uniknięcie płacenia podatków w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Optymalizacja może obejmować zobowiązania wynikające z różnego...

Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne to odpłatna umowa, która jest zawierana między podmiotem publicznym, a wykonawcą. Przedmiotem takiej umowy mogą być: usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienia, które ich dotyczą, muszą odpowiadać wymogom wskazanym np. w Prawie zamówień publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986. Występują jednak przypadki, w których przepisy Prawa zamówień...

Wyjście wspólnika ze spółki

Zgodnie z przepisem art. 58. § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH – Dz. U. z 2000 r. poz. 103), rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne...

Sprzedaż udziałów spółki

Fundamentem funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitał zakładowy, wniesiony do niej przez jej wspólników w postaci wkładu. Kapitał ten musi opiewać na co najmniej 5 tys. złotych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to połączenie kapitałów, co odróżnia ją od spółek osobowych, które są połączeniem osób je tworzących. Wspólnikom,...

Podział spółki

Podział spółki stanowi jedną z form jej przekształcenia. Do istoty przekształcenia należy zmiana formy prawnej spółki. Ten sam podmiot traci swoją dotychczasową formę prawną i od dnia przekształcenia funkcjonuje w nowej formie jako spółka należąca do innego rodzaju spółek handlowych. Dochodzi do przeniesienia ze spółki dzielonej składników majątkowych (zarówno aktywów,...

Zmiany w podatku VAT

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać część zmian, które Ministerstwo Finansów zdecydowało się wprowadzić do przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (czyli Ustawy o VAT). Przypomnijmy – zdecydowana większość kontroli realizowanych przez Krajową Administrację Skarbową odnosi się właśnie do podatku od towarów i usług. Z...

Zmiany w CIT w 2019 r.

CIT stanowi podatek dochodowy od osób prawnych, czyli Corporate Income Tax. Przepisy normujące podatek CIT zostały ujęte w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w Ustawie o CIT. Kto w świetle przepisów jest zobowiązany do płacenia podatku CIT? Należy wymienić przede wszystkim: osoby prawne – jednostki organizacyjne ...

Zmiany w PIT na rok 2019

Często można usłyszeć zdanie, że w życiu dwie rzeczy pozostają pewne: śmierć i podatki. Sama wypowiedź jest przypisywana prezydentowi Abrahamowi Lincolnowi, ale warto też zauważyć, że w tym drugim przypadku można mówić o pewności obowiązku podatkowego, jednak bez pewności co do aktualnych wymogów ze strony przepisów prawa. Liczba stron aktów prawnych w samym 2018 r....