MENU

Kolejne zmiany w postępowaniu cywilnym

25 sierpnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wprowadzenie w obowiązujących regulacjach niezbędnych zmian służących uwzględnieniu treści wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zapadły w sprawach polskich, tj. C-176/17 Profi...

Elektronizacja postępowania przed KRS

1 lipca 2021 r. w życie weszły przepisy zaproponowane ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) dotyczące elektronizacji postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym. W świetle nowych przepisów wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców, czyli np....

Biura rachunkowe zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy AML – nowy katalog instytucji obowiązanych

31 lipca 2021 r. w życie wchodzi część przepisów zaproponowanych ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815), która wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ...

Zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia subwencji PFR

 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wniósł projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z ww. projektem, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U....

Tarcza 9.0 – nowe wsparcie dla przedsiębiorców

Z dniem 26 kwietnia 2021 r. oraz częściowo 4 maja 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 713), które wprowadza zmiany w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 ...

Zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji finansowej PFR 1.0 w całości

Polski Fundusz Rozwoju poinformował, iż w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: Regulamin). Zmiana dotyczy w szczególności możliwości zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji w całości i wchodzi w życie po...

Zasady rozliczenia i zwrotu subwencji finansowej oraz procedura jej spłat – Tarcza Finansowa PFR 1.0

  Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: Regulamin). Do nowej treści Regulaminu dodano między innymi § 5, które dotyczą zasad rozliczenia i zwrotu subwencji oraz ...

Wsparcie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

W ramach dalszego wsparcia przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 , od 28 lutego 2021 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, które przewiduje cztery formy pomocy.        I.          Dofinansowanie ze środków FGŚP wynagrodzeń...

Tarcza Finansowa 2.0 – wyłączenie pomocy w stosunku do przedsiębiorców, którzy naruszają ograniczenia epidemiczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej?

15 stycznia 2021 r. uruchomiona została możliwość składania wniosków o wypłatę subwencji w ramach programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.” Program 2.0 ma na celu zapobiegnięcie ryzyka masowej upadłości beneficjentów oraz zwolnień ich pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z...

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm, małych i średnich firm.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polskiego Funduszu Rozwoju od stycznia rusza kolejna forma pomocy dla mikrofirm, małych i średnich firm. Tarcza Finansowa PFR 2.0  to pomoc dla branż, które na skutek epidemii COVID-19 były zmuszone do zawieszenia swojej działalności. Regulamin Tarczy Finansowej 2.0 zostanie opublikowany najpóźniej 14 stycznia br. Natomiast możliwość składania...