MENU

Skutki niepodania w pozwie adresu zamieszkania pozwanego

W praktyce procesu cywilnego pojawiały się wątpliwości, czy niepodanie w pozwie adresu zamieszkania pozwanego jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu. A więc czy przewodniczący powinien wezwać powoda do uzupełnienia tego braku poprzez wskazanie adresu pozwanego, w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem zwrotu pozwu czy też...

Szkolenie: Podatki a samochody w działalności gospodarczej

Czas szkolenia: 2 godziny Termin szkolenia: 28 sierpnia 2014 roku, g. 11:30 – 13.30 Liczba uczestników: 10 Termin na dokonywanie zgłoszeń na szkolenie: 25.08.2014 Szkolenie będzie przedstawiać w syntetycznej formie podstawowe aspekty wykorzystania samochodu osobowego w działalności gospodarczej. Na szkoleniu omawiane będą przede wszystkim zasady odliczania naliczonego podatku VAT...

Wycięcie drzewa utrudniającego korzystanie z wiaty garażowej

  Interesujące dla wielu z nas orzeczenie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 10 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: II SA/Wr 71/14). Przyznał w nim właścicielce nieruchomości prawo usunięcia drzewa utrudniającego i ograniczającego jej swobodny dostęp do wiaty garażowej. Właścicielka wystąpiła do Burmistrza o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa utrudniającego...

Prowadzenie egzekucji po połączeniu banków

Zasadą jest, że jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, co wynika z art.788 § 1 k.p.c. Na tle tego ...

Zakres kompetencji referendarza sądowego

Wobec tego, że w Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania wymiaru sprawiedliwości powołane są sądy, a władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały, co jakiś czas pojawiają się wątpliwości co do zakresu kompetencji różnych organów i funkcjonariuszy publicznych realizujących zadania w pewien sposób związane z wymiarem sprawiedliwości. Wątpliwości te z jednej strony mogą...

Zaskarżanie przejęcia przez wierzyciela ruchomości dłużnika

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 26 czerwca 2014 r, sygn. akt: III CZP 29/14 rozstrzygnął, że w przypadku, gdy sąd oddali skargę na czynność komornika, polegającą na przejęciu ruchomości dłużnika przez wierzyciela na własność za ceną nie niższą od ceny wywołania, na postanowienie sądu o oddaleniu skargi na czynność komornika przysługuje zażalenie.

Nocleg kierowcy w podróży służbowej

czyli odpowiedź na pytanie czy nocleg w kabinie samochodu ciężarowego będzie uważany za bezpłatny nocleg zapewniony przez pracodawcę, a w konsekwencji, czy pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów takich noclegów. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów w odpowiedzi na zagadnienie prawne w sprawie o wynagrodzenie za godziny...

Służebność przesyłu po raz kolejny na wokandzie Sądu Najwyższego

W dniu 6 czerwca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, III CZP 107/13, w której przyjął, że jeżeli przedsiębiorca będący właścicielem urządzeń wymienionych w art. 49 § 1 k.c. (a więc urządzeń przesyłowych, służących np. do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej) wykonuje uprawnienia wynikające z decyzji wydanej na rzecz jego...

Uprawnienie wierzyciela hipotecznego do złożenia wniosku o upadłość dłużnika

  Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 czerwca 2014 roku, III CZP 23/14 rozstrzygnął, że wierzyciel hipoteczny niebędący wierzycielem osobistym dłużnika jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. ...

Opodatkowanie wynagrodzenia członków zarządu spółki z o.o.

Członek zarządu spółki z o.o. może być związany ze spółką różnymi stosunkami prawnymi i otrzymywać od tej spółki wynagrodzenie na podstawie różnych tytułów prawnych. Zarówno związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu, jak i niezwiązanych z tą funkcją. Poniżej przedstawiamy syntetyczne ujęcie różnych wariantów opodatkowania wynagrodzenia, jakie w różnych...