MENU

Nowe uprawnienia strażników straży gminnej (miejskiej)

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. nr 208 poz. 2026) przyznaje nowe kompetencje strażnikom straży gminnej poprzez uzupełnienie katalogu wykroczeń, za które będą uprawnieni do...

Praca zdalna w dobie pandemii

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) wprowadziła możliwość polecenia pracownikowi przez pracodawcę wykonywania przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego...

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe – część 2 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa) określiła zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (dalej: PPK), zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat...

Pomoc publiczna na ratowanie lub restrukturyzację firm

Dnia 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r., poz. 1298). Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju przeznaczonych ma być 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat na realizację programów ...

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój (POIR)

5 sierpnia 2020 r. rusza nabór wniosków w ramach w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa z Programu Inteligentny Rozwój. Pożyczka stanowi wsparcie dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 i umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, np.: wynagrodzenia pracowników...

Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19

30 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej. Nabór potrwa do dnia 7...

Ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do USA

Trybunał Sprawiedliwości UE w wydanym 16 lipca 2020 r. wyroku w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems, stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. W konsekwencji powyższego przekazywanie danych do USA od 16 lipca 2020...

Zmiany w warunkach dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID‑19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Tzw. „tarcza 4.0.” wprowadza w szczególności zmiany w zakresie art....

Sąd Najwyższy o odszkodowaniach związanych z dekretem warszawskim

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. akt II CZP 71/19 wskazuje, że w sprawie o naprawienie szkody spowodowanej wydaniem decyzji administracyjnej o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr ...

Aktualne zasady dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem przedszkoli i innych placówek opiekuńczych

Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1108) wydłużyła do dnia 12 lipca 2020 r. możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ustawy z dnia 2 marca 2020 ...