MENU

Czy pozostając w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej można nabyć nieruchomość do majątku osobistego?

Osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, może dokonać nabycia nieruchomości do majątku osobistego w sytuacji, gdy środki pochodzące na jej zakup pochodzą z tego majątku, tzw. zasada surogacji. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: – przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności...

Stan zagrożenia epidemicznego a stan epidemii

W piątek 20 marca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), ogłoszony został stan epidemii. ...

Zawieszenie spłat rat kredytów w związku z koronawirusem

Zgodnie z komunikatem Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19: Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i...

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

W dniu dzisiejszym do Sejmu wpłynął projekt ustawy o pomocy przedsiębiorcom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa określa zasady pomocy przedsiębiorcom w zakresie zwolnienia z obowiązku płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy w czasie trwania stanu...

Stan zagrożenia epidemiologicznego – pomoc dla przedsiębiorców

Zgodnie z informacjami rządowymi w trybie ekspresowym mają zostać przyjęte rozwiązania prawne mające stanowić wsparcie przedsiębiorców w czasie obecnego krajowego “przestoju”. W ramach tych planów rząd proponuje pakiet osłonowy, czyli zestaw propozycji zmian w prawie, które pomogą przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z rozprzestrzenieniem się...

Stan zagrożenia epidemicznego a obowiązki pracodawcy

Stan zagrożenia epidemicznego ogłaszany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239). Pozwala on na wprowadzenie wielu ograniczeń, w szczególności czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i...

Obowiązek raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz wnoszenia opłaty środowiskowej – kogo dotyczy?

Z końcem lutego każdego roku upływa termin na złożenie rocznego raportu do  Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w przedmiocie m.in. emisji spalin. Kwestię rejestracji i raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji....

Informacja o wynagrodzeniu

Jednym ze stałych elementów rozmów kwalifikacyjnych w Polsce jest pytanie o oczekiwania zarobkowe kandydata na konkretne stanowisko pracy. Niechęć do wskazywania wysokości wynagrodzenia dla przyszłego pracownika jest wymieniana jako jeden z mankamentów realizowanych procesów rekrutacyjnych. Jest jednak szansa, że niebawem to się zmieni. Wprowadzenie obowiązku określania przez...

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Z dniem 7 listopada 2019 r. weszła w życie większość z przepisów będących efektem najradykalniejszej od lat nowelizacji ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. poz. 296). Kodeks reguluje tryb i sposób prowadzenia spraw cywilnych,                    w tym sporów wynikających ze spraw gospodarczych. Kierunkiem wyznaczonym dla...

Wsparcie dla frankowiczów z Nowym Rokiem

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać tzw. prezydencka ustawa frankowa. Dzięki niej zmienią się zasady odnośnie udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Warto zaznaczyć, że sami frankowicze są jednak zdania, że nie zmieni     ona w istotny sposób ich sytuacji. Wśród założeń przyjętych w uzasadnieniu projektu podkreślano konieczność...