MENU

Dobry prawnik to nie koszt a oszczędność

“Prawnicy doradzający firmom muszą umieć się wczuć w położenie przedsiębiorcy. Ważne jest aby doradzać praktycznie – w sposób jak najbardziej przydatny dla Klienta. Partners in Law niezobowiązuje Klienta do uczenia się tego co my wiemy i w czym możemy go wyręczyć. Dlatego jesteśmy prawnikami uprawiającymi tzw. Prawne Doradztwo Biznesowe.”  ...

Zmiana wspólnika w KRS

Czy zmiana wspólnika wymaga zmiany w KRS? Ujawnieniu w KRS podlega nie tyle sprzedaż udziałów ale zmiana wspólnika. Zmianę wspólnika lub zmianę danych wspólnika sp. z o.o. należy zgłosić na formularzu KRS Z3 wraz z załącznikiem KRS ZE. Ujawnieniu w KRS podlegają wspólnicy posiadający samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego.

Spłata długu spadkobiercy wierzyciela

Czy dług należy spłacić spadkobiercy wierzyciela? Dług może zostać spłacony spadkobiercy wierzyciela, który przyjął notarialnie spadek. Dla spadkobiercy kwota uzyskana od dłużnika tytułem spłaty zobowiązania będzie stanowiła element spadku i w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu na takich samych zasadach jak cały spadek. Jeżeli na przykład osobą dziedziczącą...

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Jakich pytań nie należy zadawać podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracownikiem? Zgodnie z art. 18³b k.p. naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu jest różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 18³a § 1 k.p. którego skutkiem jest między innymi odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy. Art. 18³a...

Sprzedaż – Zbycie udziałów w spółce innemu wspólnikowi

Zbycie udziałów w spółce innemu wspólnikowi Pan Sergiusz zamierza zbyć przysługujące jemu udziały w Spólce z ograniczoną odpowiedzialnością. na rzecz swojego syna, który jest również wspólnikiem spółki. Najkorzystniejszym sposobem ich zbycia, szczególnie z podatkowego punktu widzenia, będzie darowizna. W przypadku darowizny nie powstanie żaden dochód. Jednocześnie nabycie...

Czy prezent należy opodatkować?

Prezent nie powinien mieć żadnych skutków podatkowych dla osoby która go otrzymuje jeżeli jego wartość będzie niewielka. Zgodnie z przepisami ustawy o spadkach i darowiznach, prezent otrzymany przez taką osobę stanowił będzie dla niej darowiznę. Darowizny otrzymane od osób niespokrewnionych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania, jeśli ich wartość nie przekroczy 4.902 zł....

Kto może być pełnomocnikiem w kontroli podatkowej?

Zgodnie z art. 136 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem strony przed organami podatkowymi może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W postępowaniu przed organami podatkowymi pełnomocnik nie musi być fachowym doradcą, legitymującym się określonymi kwalifikacjami. Żadne przepisy nie nakładają obowiązku by pełnomocnikiem była osoba z wykształceniem...

Opodatkowanie umowy o dzieło

Osoba fizyczna, która nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terenie Polski na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy – bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia – oraz od innych dochodów osiąganych na terenie Polski. Zgodnie z art. 29 ustawy o podatku dochodowym od ...

Czy istnieje możliwość zastrzeżenia własności rzeczy ruchomej (np. poszczególnych materiałów budowlanych) do czasu uiszczenia zapłaty przez Zamawiającego?

Wykonawca dokonuje zamówienia zakupu materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji. Podczas procesu budowy poszczególne materiały budowlane zostają połączone z rzeczą główną, tj. nieruchomością gruntową, na której budowany jest obiekt zgodnie z umową. Zasadnym jest wskazać, iż poszczególne materiały z chwilą, ich połączenia z rzeczą główną stają się jej...

Zabezpieczenia umowne – przegląd

Hipoteka Uprzednie ustanowienie hipoteki na rzecz banku przez konsumenta na nieruchomości (działce), na której będzie prowadzona inwestycja, czy też innej nieruchomości, np. nieruchomości lokalowej stanowiącej jego własność, powoduje, iż późniejsze ustanowienie hipoteki na rzecz Wykonawcy na obciążonej już nieruchomości w rzeczywistości minimalizuje możliwość późniejszego...