MENU

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

Od 24 października 2020 r. na terytorium całej Polski będą obowiązywały nowe obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wśród zmian znajdą się w szczególności zajęcia zdalne w klasach 4 – 8 szkół podstawowych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 przyznawany był tylko do 20 września. Czy w związku z powyższym przewidziane zostało inne...

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn W dniu 17 września br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. 1983 Nr 45 poz. 207).    Za wprowadzonymi zmianami opowiedziała się większość posłów (w sumie 452), wstrzymało się czterech posłów, nikt się nie sprzeciwił. W kolejnym ...

Nowy plik JPK_VAT 2020

W dniu 1 października 2020 r. weszły przepisy zmieniające obecny sposób rejestrowania oraz określiły nową formułę Jednolitego Pliku Kontrolnego, który dotychczas był składany wraz z innymi dokumentami.    Co się zmieniło oraz kogo dotyczą nowe przepisy?  Przepisy te zostały wprowadzone na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października...

Zmiany w prawie budowlanym obowiązujące od dnia 19 września 2020 r.

Wraz z wejściem w dniu 19 wrześni 2020 r. w życie zmian w Prawie budowlanym wprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471) nastąpiła mała rewolucja w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z obecnym regulacjami projekt budowlany zostaje rozdzielony ...

Będą nowe obowiązki podatkowe dla spółek nieruchomościowych?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (numer projektu UD126), który odnaleźć można na stronie Rządowego Centrum Legislacji, wprowadza wiele zmian w ustawie z dnia 15 lutego 1992...

Dodatkowe zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS

22 września 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639, dalej: nowelizacja). Wprowadza ona zmiany w szczególności w ustawie z...

Kolejne świadczenie postojowe

22 września 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639, dalej: nowelizacja). Wprowadza ona zmiany w szczególności w ustawie z...

CIT w spółkach komandytowych oraz likwidacja ulgi abolicyjnej – będą zmiany w podatkach?

  Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie ustawy dotyczącej zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz...

Nowe uprawnienia strażników straży gminnej (miejskiej)

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. nr 208 poz. 2026) przyznaje nowe kompetencje strażnikom straży gminnej poprzez uzupełnienie katalogu wykroczeń, za które będą uprawnieni do...

Praca zdalna w dobie pandemii

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) wprowadziła możliwość polecenia pracownikowi przez pracodawcę wykonywania przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego...