MENU

Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19

30 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej. Nabór potrwa do dnia 7...

Ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do USA

Trybunał Sprawiedliwości UE w wydanym 16 lipca 2020 r. wyroku w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems, stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. W konsekwencji powyższego przekazywanie danych do USA od 16 lipca 2020...

Zmiany w warunkach dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID‑19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Tzw. „tarcza 4.0.” wprowadza w szczególności zmiany w zakresie art....

Sąd Najwyższy o odszkodowaniach związanych z dekretem warszawskim

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. akt II CZP 71/19 wskazuje, że w sprawie o naprawienie szkody spowodowanej wydaniem decyzji administracyjnej o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr ...

Aktualne zasady dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem przedszkoli i innych placówek opiekuńczych

Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1108) wydłużyła do dnia 12 lipca 2020 r. możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ustawy z dnia 2 marca 2020 ...

Umorzenie jednorazowej pożyczki udzielonej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID‑19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Tzw. „tarcza 4.0.” wprowadza w szczególności zmiany w kwestii dotyczącej...

Nadchodzący koniec tarczy w PFR

  Program tarczy finansowej realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju zakłada, że wsparcie finansowe będzie udzielane przez PFR za pośrednictwem  partnerów programu  do dnia 31 lipca 2020 r. z możliwością przedłużenia tego terminu do końca 2020 r. Decyzję o dalszym udzielaniu wsparcia w ramach Programu podejmuje Rada Ministrów, z uwzględnieniem sytuacji dotyczącej skutków...

Dopłaty do zagrożonych kredytów w związku z koronawirusem

Dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086). Na jej podstawie o udzielenie kredytu, do którego oprocentowania stosowana jest...

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców

15 czerwca 2020 roku ruszył nabór wniosków w programie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości “Dotacja na kapitał obrotowy”. Celem programu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Wnioski są przyjmowane...

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie prowadzenia działalności oraz kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędzie Pracy w Warszawie

Informujemy, że zgodnie z komunikatami Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy: – w dniach 24.06 -7.07.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego tj. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, na podstawie art. 15 zzc ustawy o...