MENU

CIT w spółkach komandytowych oraz likwidacja ulgi abolicyjnej – będą zmiany w podatkach?

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie ustawy dotyczącej zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (numer projektu UD126). Celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

 

Omawiany projekt przewiduje w szczególności:

  1. objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dochodzenie należności podatkowych w przypadku dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach nieruchomościowych przez nierezydentów,
  2. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT,
  3. ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
  4. przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową,
  5. rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”, oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji (ceny transferowe),
  6. wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT,
  7. likwidację ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulgę abolicyjną). Przypomnieć należy, iż wskazana ulga dotyczy podatników, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Dotychczas jeżeli wskazany podatnik osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowiła o zastosowaniu metody określonej w ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426) lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączyło się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odliczało się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie mogło jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypadała na dochód uzyskany w państwie obcym. Zasady powyższe odpowiednio stosowało się w przypadku podatnika uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dla przykładu obywatel Polski, który wyjechał do pracy poza terytorium RP i uzyskuje tam jedyne swoje dochody, przy czym spełnione są powyższe warunki, jedynie w tym państwie zapłaci podatek dochodowy. Likwidacja ulgi abolicyjnej spowoduje, że w opisanym przypadku obywatel Polski będzie musiał zapłacić w Polsce różnicę miedzy podatkiem w Polsce, a podatkiem zapłaconym w państwie obcym,
  8. podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu,
  9. likwidację większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym poprzez zmianę definicji wolnych zawodów,
  10. likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka.

 

Za opracowanie projektu odpowiedzialny jest Podsekretarz Stanu Jan Sarnowski. Zmiany miałyby zostać przyjęte przez Radę Ministrów w III kwartale 2020 r., czyli do końca września.

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.