MENU

Czas pracy pracownika i osoby zarządzającej

Pojęcie czasu pracy oraz jego wymiar zostały ściśle uregulowane w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108) . Przepisy kodeksu wskazują między innymi maksymalny dobowy wymiar pracy, minimalne okresy wypoczynku oraz zasady pracy w godzinach nocnych, w dni wolne oraz w godzinach nadliczbowych, jednak nie są to uregulowania odnoszące się do każdego zatrudnionego na umowę o pracę. Spośród pracowników niejednokrotnie wyłaniane są jednostki, które przyjmują za zadanie organizowanie pracy innych osób, czuwanie nad realizacją zadań oraz zarządzanie zakładem pracy w imieniu jego właściciela. Mowa oczywiście o kadrze zarządzającej. Z uwagi na to, że czas pracy tej grupy osób nie podlega takim samym ograniczeniom jak ten przewidziany dla innego pracownika, poniżej przedstawiamy syntetyczne porównanie uregulowań dotyczących kadry zarządzającej i innych pracowników. Należy jednak mieć na uwadze, że nie każda osoba nazywana wewnętrznie w ramach organizacji kierownikiem faktycznie nim będzie. W rozumieniu Kodeksu pracy zgodnie z art. 128  § 2 pkt 2 jako pracownika zarządzającego zakładem pracy określa się osobę, która jednoosobowo kieruje zakładem pracy oraz jego zastępcę lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy czy też głównych księgowych. W związku z tym osobami zarządzającymi w rozumieniu tego przepisu nie są osoby, które kierują (zarządzają) działalnością poszczególnych grup pracowników w zakładzie pracy, np. kierownicy działów, wydziałów, departamentów, kierownicy zmiany itp. (chyba, że są to wyodrębnione komórki organizacyjne), za to będą to prezesi, dyrektorzy czy też zarząd spółki.

Zakres Czas pracy osoby zarzadzającej Czas pracy osoby niezarządzającej
tygodniowy czas pracy łączny tygodniowy czas pracy liczony z godzinami nadliczbowymi może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym (art.131 §1 i 2 k.p.) łączny tygodniowy czas pracy liczony z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym (art.131 § 1)
okres odpoczynku dobowego okres nieprzerwanego odpoczynku dobowego może być krótszy niż 11 godzin, z zachowaniem prawa do równoważnego okresu odpoczynku w okresie rozliczeniowym (art. 132 § 2 i 3 k.p.) okres nieprzerwanego odpoczynku dobowego nie może być krótszy niż 11 godzin, z zachowaniem prawa do równoważnego okresu odpoczynku w okresie rozliczeniowym w wypadku skrócenia tego okresu z uwagi na prowadzenie akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii (art. 132 §1) – z zastrzeżeniem art. 136 § 2 i art. 137
okres odpoczynku tygodniowego okres nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego może być krótszy niż 35 godzin, z tym że odpoczynek ten nie może być krótszy niż 24 godziny (art. 133 § 2) Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku (art. 133 §1)
czas dyżuru za czas dyżuru, podczas którego nie była wykonywana praca nie przysługuje czas wolny od pracy ani rekompensata w postaci wynagrodzenia art. 151(5) § 4. Czas pełnienia dyżuru może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133
godziny nadliczbiwe za pracę poza zaplanowanym czasem pracy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 151(1) § 1, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy art. 151(4) § 2 liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 w roku kalendarzowym (art. 151 §3) Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony wyżej (art. 151(1) §1
praca w nocy wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym w nocy nie stanowi przesłanki skrócenia czasu pracy do 8 godzin na dobę (art.151 (7) §3 i §5 , za każdą godzinę pracy w w porze nocnej przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 151(8) §1) Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym (art.151 (7) §3 – za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje mu ponadto wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 151(8) §1)
ewidencja brak ewidencji czasu pracy ewidencja czasu pracy