MENU

Spłata długu spadkobiercy wierzyciela

Czy dług należy spłacić spadkobiercy wierzyciela?

Dług może zostać spłacony spadkobiercy wierzyciela, który przyjął notarialnie spadek. Dla spadkobiercy kwota uzyskana od dłużnika tytułem spłaty zobowiązania będzie stanowiła element spadku i w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu na takich samych zasadach jak cały spadek. Jeżeli na przykład osobą dziedziczącą jest wnuk, może on skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania spadku otrzymanego po babci pod warunkiem, że zgłosi ten fakt w termie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku do właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie takie powinno zostać dokonane na formularzu SD-Z2.