MENU

Czy małżonek może cofnąć złożone przed sądem żądanie w przedmiocie braku orzekania o winie rozkładu pożycia?

Brak konieczności orzekania przez sąd o winie małżonków w rozkładzie pożycia znacznie przyśpiesza przebieg sprawy rozwodowej. W przypadku braku wspólnych małoletnich dzieci, orzeczenie rozwodu w takiej sytuacji może nastąpić nawet na pierwszym posiedzeniu, po przesłuchaniu obojga małżonków, bez konieczności przeprowadzania dalszych dowodów.

Kiedy sąd może odstąpić od orzekania o winie? Zgodnie z art. 57 § 2 jest to możliwe wyłącznie na zgodne żądanie obojga małżonków. Może ono zostać złożone w piśmie procesowym, jak również ustnie podczas samej rozprawy. Decydując się na takie rozwiązanie, należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku braku orzekania o winie, następują takie skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Oznacza to automatycznie wyłącznie możliwości dochodzenia od byłego małżonka alimentów w oparciu o art. 60 § k.r.o., tj. należnych w sytuacji, gdy wskutek rozwodu następuje istotne pogorszenie sytuacji materialnej jednego z małżonków, ale nie popada on w niedostatek. Ten rodzaj alimentów ma szczególne znaczenie w sprawach, w których jeden z małżonków osiągał w trakcie trwania małżeństwa znacznie wyższe dochody niż drugi małżonek, a także, gdy tylko jeden z małżonków pracował zawodowo, a drugi w całości poświecił się opiece nad dziećmi i prowadzeniem domu.

Często spotykamy się z pytaniem, czy żądanie odstąpienia przez sąd od orzekania o winie może być przez stronę procesową cofnięte. Odpowiedź brzmi: tak. Zarówno powód, jak i pozwany mogą oświadczenie takie odwołać, również na etapie postępowania apelacyjnego. Rozpoznając sprawę o rozwód, sąd zaniecha więc orzekania o winie za rozkład pożycia tylko wówczas, gdy zgoda małżonków istnieje na chwilę wyrokowania. Cofnięcie takiej zgody w postępowaniu apelacyjnym, może skutkować uchyleniem wyroku sądu pierwszej instancji i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania. Wówczas, zamiast spodziewanego przyśpieszenia rozwodu, postępowanie będzie się toczyć dłużej niż gdyby od początku było prowadzone z uwzględnieniem konieczności orzeczenia o winie za rozkład pożycia. Należy mieć to na uwadze, gdy podejmujemy decyzję o rozwodzie „za porozumieniem  stron”, gdyż nieprzewidziana zmiana decyzji jednego z małżonków w tym zakresie w trakcie procesu, może doprowadzić do znacznego przedłużenia sprawy rozwodowej.