MENU

Czy małżonkowie mogą być współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych?

Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej, ale posiadający środki w ramach majątków osobistych, mogą również wspólnie nabyć nieruchomość na współwłasność w ramach majątków osobistych w udziałach odpowiadających zapłaconej przez każdego z nich części ceny zakupu.  W tej sytuacji nie następuje powiększenie się majątku wspólnego, ale każdy z małżonków w ramach majątku osobistego staje się współwłaścicielem określonej ułamkowym udziałem części nieruchomości. Współwłasność ta podlega zasadom określonym w art. 195 i nast. kodeksu cywilnego. Najważniejsze zasady dotyczącego współwłasności w częściach ułamkowych to:

– swoboda rozporządzania posiadanym udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.
– konieczność uzyskania zgody współwłaściciela na rozporządzenie rzeczą wspólną i dokonanie innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,
– obowiązek współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną,

– konieczność istnienia zgody większości współwłaścicieli na dokonanie czynności zwykłego zarządu,
– uprawnienie każdego współwłaściciela do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli,

– możliwość dokonywania przez każdego ze współwłaścicieli wszelkich czynności i dochodzenia wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa,

– prawo żądania zniesienia współwłasności, które nie podlega przedawnieniu.