MENU

Czy należy ewidencjonować przebieg pojazdu używanego przez pracownika w delegacji za granicą?

W przypadku wynajmowania przez pracownika pojazdu w trakcie odbywanej przez niego delegacji czy podróż służbowej za granicą, również istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, iż w przypadku wydatków z tytułu wynajmu samochodu osobowego (czynsz), zasadne jest przyjęcie, iż do kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 i pkt 30 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) tj. limitowanych kosztów z tytułu używania samochodu osobowego niestanowiącego majątku podatnika, wykorzystywanego na potrzeby działalności, bądź kosztów z tytułu używania przez pracowników samochodów na potrzeby podatnika, w celu odbycia przez nich podróży służbowej, należy przyjmować także koszty związane z czynszem za wynajem takich samochodów. Czynsz z tytułu wynajmu samochodu osobowego stanowi bowiem jeden z elementów kosztów używania takiego samochodu, a tym samym podlegać będzie zaliczeniu do kosztów podatkowych w ramach limitu określonego w art. 16 ust. 1 pkt 51 i pkt 30 lit. a) ustawy o CIT.

Ponieważ wydatki z tytułu czynszu najmu za używanie samochodów osobowych nie stanowiących własności spółki będą wydatkami z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej – to spółka będzie zobowiązana prowadzić ewidencję przebiegu tego pojazdu. Dlatego też w przypadku najmu samochodów osobowych za granicą, spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione i udokumentowane wydatki z tytułu użytkowania tych samochodów – pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i do wysokości nie wyższej niż kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Takie stanowisko zostało zaprezentowane w licznych interpretacjach podatkowych np. sygn. IBPBI/2/423-1467/10/SD z dnia 20.01.2011 r., sygn. IBPBI/2/423-789/10/MS z dnia 02.09.2010 r. oraz sygn. IPPB3/423-164/09-4/KK z dnia 03.06.2009 r.