MENU
Death Ga68d1fc9c 1920 6

Czy pasierb jest uprawniony do otrzymania jednorazowego odszkodowania z ZUS w razie śmierci ojczyma lub macochy?

Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są m. in. dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej;

A zatem w przypadku gdy rodzic dziecka wstąpi w związek małżeński, to nawet w razie braku przysposobienia dziecka przez małżonka rodzica, dziecko w razie śmierci ojczyma lub macochy może być uprawnione do otrzymania jednorazowego odszkodowania z ZUS. O ile oczywiście śmierć tegoż nastąpi na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej świadczeń z ZUS w razie śmierci osoby najbliższej, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.