MENU

Czy pozostając w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej można nabyć nieruchomość do majątku osobistego?

Osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, może dokonać nabycia nieruchomości do majątku osobistego w sytuacji, gdy środki pochodzące na jej zakup pochodzą z tego majątku, tzw. zasada surogacji.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

– przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

– przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

– prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

– przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

– prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

– przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

– wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

– przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
– prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

– przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.W przypadku dokonywania przez jednego z małżonków zakupu nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego oraz z przeznaczeniem na majątek osobisty, pod względem prawnym nie ma konieczności uzyskiwania zgody drugiego małżonka, ani nawet powiadamiania go o czynności. W akcie notarialnym wskazuje się, że kupujący pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, ale oświadcza on że nabycia dokonuje ze środków pochodzących z majątku osobistego i nabywa nieruchomość do majątku osobistego. W praktyce, notariusze zalecają jednak, aby do aktu przystąpili oboje małżonkowie i ten, który nie jest kupującym – złożył dodatkowo oświadczenie, że potwierdza, iż nabycie nieruchomości następuje ze środków pochodzących z majątku osobistego drugiego małżonka. Nie jest to konieczne, ale wskazane, gdyż stanowi dodatkowe zabezpieczenie, że w przypadku sporu między małżonkami w przyszłości, ten który nie był kupującym nie będzie próbował podważyć treści umowy i udowadniać, że środki na nabycie nieruchomości pochodziły w istocie z majątku wspólnego.