MENU

Czy pracownik kierujący samochodem albo korzystający z samochodu służbowego powinien przejść badania okresowe?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy pracownik w zakresie swoich obowiązków wskazane ma kierowanie samochodem lub też korzystanie z samochodu służbowego powinien on w ramach wstępnych lub okresowych badań pracowniczych przejść również tzw. testy psychotechniczne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, o tym, jakie badania powinny być przeprowadzone wobec konkretnego pracownika, decyduje lekarz przeprowadzający badanie. Lekarz podejmuje tę decyzję, biorąc pod uwagę ocenę zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika występujących na stanowisku pracy, przy uwzględnieniu w szczególności przekazywanej przez pracodawcę informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. Oznacza to, że pracodawca zobowiązany jest przekazać lekarzowi (w kierowaniu pracownika na badanie wstępne lub okresowe) informację na temat charakteru pracy wykonywanej przez pracownika, w tym również o tym czy będzie on w ramach obowiązków służbowych kierował samochodem. Na podstawie tej informacji lekarz przeprowadzający badanie decyduje o jego zakresie.

Co do zasady, pracownicy prowadzący w ramach obowiązków służbowych samochody, zatrudnieni na stanowisku innym niż kierowca (np. pracownik biurowy, który samochód w ramach wykonywania obowiązków służbowych prowadzi tylko incydentalnie) nie podlegają obowiązkowym badaniom przewidzianym dla kierowców zawodowych, ponieważ nie są zobowiązani do posiadania tzw. uprawnień kierowcy zawodowego. Jednakże, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w chwili obecnej jeśli pracownik będzie kierował pojazdem w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych, powinien on zostać skierowany na specjalne badania. Lekarze medycyny pracy przeprowadzając badania wstępne i okresowe pracowników przyjmują, że możliwość prowadzenia w ramach obowiązków pracowniczych samochodu (który w takiej sytuacji staje się narzędziem pracy takiego pracownika) powoduje, że stanowisko pracy takiego pracownika wymaga tzw. pełnej sprawności psychoruchowej i w związku z tym przeprowadzają takie testy.

Podsumowując, pracownik, który może w ramach wykonywania obowiązków służbowych prowadzić samochód, powinien posiadać badania w zakresie przewidzianym dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej.