MENU

Czy restrukturyzacja ochroni firmę przed upadłością?

Upadłość firmy

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi w celu jej zwalczania restrykcjami, z dnia na dzień znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości gospodarczej. Wielu przedsiębiorców musiało znacząco ograniczyć swoją dotychczasową działalność, a część z nich w ogóle nie może jej czasowo wykonywać. Utrata lub zmniejszenie się źródeł dochodów, konieczność pokrywania stałych kosztów działalności oraz niejednokrotnie, trudności z windykacją należności od kontrahentów – mogą doprowadzić do niewypłacalności przedsiębiorcy. Czy jest sposób, aby w tym trudnym czasie uniknąć upadłości? Jednym z rozwiązań, które na pewno należy rozważyć jest restrukturyzacja.

Na wstępie należy podkreślić, że im wcześniej wdrożymy działania naprawcze, tym większa będzie szansa na utrzymanie działalności firmy. Pierwsze kroki należy podjąć już z chwilą pojawienia się problemów finansowych, zaczynając od rozmów z naszymi kontrahentami w przedmiocie wprowadzenia odpowiednich aneksów do umów, rozłożenia wymagalnych zobowiązań na raty. Warto również rozważyć dostępne możliwości restrukturyzacji zobowiązań kredytowych, leasingowych, które często stanowią dużą część kosztów działalności. Rozwiązania ugodowe są najlepsze, gdyż pozwalają na szybkie osiągnięcie rezultatów. Niestety w praktyce nie zawsze uzyskany na nie zgodę naszego kontrahenta. Pozostaje nam wówczas możliwość skorzystania z rozwiązań przewidzianych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019.243).

Postępowanie restrukturyzacyjne występuje w kilku różnych odmianach: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, za pomocą którego część długów może zostać umorzona, rozłożona na raty, ale też zamieniona na udziały w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. Czym różnią się między sobą poszczególne rodzaje tego postępowania?

W przypadku, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, możliwe jest prowadzenie postępowania: 1) o zatwierdzenie układu, które umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu, lub 2) przyspieszonego postępowania układowego, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. W tych trybach mamy więc do czynienia z uproszczoną procedurą tworzenia spisu wierzytelności. Różnicą jest to, że postępowanie o zatwierdzenie układu polega na tym, że dłużnik zawiera umowę z doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowaniu nadzoru nad przebiegiem postępowania, zbiera głosy wierzycieli w zakresie układu, a następnie składa wniosek o zatwierdzenie układu do sądu, którego rola jest ograniczona do zatwierdzenia układu. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego, dłużnik nie ma możliwości samodzielnego wyboru nadzorcy układu i zbierania głosów od wierzycieli – to sąd wyznacza niezależnego nadzorcę sądowego, który kontroluje dłużnika oraz samodzielnie sporządza plan restrukturyzacyjny.

W sytuacji, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, możliwe jest wszczęcie postępowania układowego, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. W takim postępowaniu ustanawia się nadzorcę sądowego, który ustala skład masy układowej na podstawie wpisów w księgach przedsiębiorstwa i dokumentów niespornych. Najbardziej rygorystycznym rodzajem restrukturyzacji jest postępowanie sanacyjne. Sąd uwzględniając wniosek o jego otwarcie, ustanawia zarządcę oraz może pozbawić dłużnika prawa do wykonywania zarządu przedsiębiorstwem. Postępowanie to umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Odpowiednia analiza sytuacji przedsiębiorstwa i ocena jego kondycji finansowej pozwalają na dobór właściwych środków prawnych, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji prowadzonej firmy w trudnych warunkach gospodarczych, w których obecnie funkcjonujemy. Co ważne, działania restrukturyzacyjne należy podejmować z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby uniknąć niewypłacalności, z którą będziemy mieć do czynienia w sytuacji utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.