MENU
Cup 3488805 960 720

Czym jest przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu Nowego Ładu?

Nowy Ład, oprócz zmian w ulgach podatkowych i likwidacji karty podatkowej, poszerzył także definicję przychodu z działalności gospodarczej. W rozumieniu nowo wprowadzonej ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również:

  1. środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce;
  2. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje), papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz składników majątku, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów z ich odpłatnego zbycia;
  3. przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej;
  4. wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie oraz wartość wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym;
  5. wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie;
  6. wartość płatności otrzymanej od konsumenta z pominięciem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Ponadto, ze względu na Nowy Ład, przyjęto uregulowanie, że podatnicy prowadzący podatkową książkę przychodów i rozchodów oraz prowadzący tzw. pełną księgowość, a także osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej prowadzące księgi rachunkowe są obowiązane prowadzić te księgi i ewidencję środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego te księgi i ewidencję:
– według stanu na ostatni dzień:
a) miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek
miesięcznych,
b) kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych

Ustalono także wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków na nielegalne zatrudnienie oraz wartości wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym, a także kwoty składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych przez płatnika w razie wykrycia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.