MENU

Dane z ewidencji VAT w formacie JPK dla MŚP już od stycznia 2017

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649) już od 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego przesyłania danych z ewidencji VAT w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Poprzez średnich przedsiębiorców rozumiemy przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)  zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2)  osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Z kolei za małego przedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Pierwsze zautomatyzowane dane z ewidencji VAT w formacie JPK mają zostać przesłane do 25 lutego 2017 roku. Zmiana lub dostosowanie już istniejącego oprogramowania do nowych wymogów leżała w gestii podatników.

Struktura jednolitego pliku dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) składa się

z następujących tabel: nagłówek, podmiot, w którym zawarte są dane dotyczące danych identyfikujących podmiot (NIP, REGON, nazwę podmiotu oraz dane adresowe). Tabela JPK_VAT obejmuje także:

  • ewidencję sprzedaży VAT oraz nabyć towarów i usług dla których podmiot

obowiązany jest naliczyć podatek należny, tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia

towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy,

import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości

dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, import usług nabywanych od

podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy,

dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5

ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca);

  • ewidencję zakupu VAT.

Ewidencja sprzedaży VAT w strukturze logicznej JPK obejmuje część szczegółową

zawierającą dla każdej pozycji m.in. następujące dane: datę sprzedaży, datę

wystawienia, numer dokumentu, nazwę nabywcy, adres nabywcy, kwoty netto i kwoty

podatku należnego w zależności od poszczególnych stawek. Podsumowanie zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK.

Ewidencja zakupu VAT w strukturze logicznej JPK obejmuje część szczegółową zawierającą dla każdej pozycji m.in. następujące dane: nazwę wystawcy,

adres wystawcy, numer NIP lub inny numer służący identyfikacji podatkowej wystawcy, numer faktury, kwotę netto i kwotę podatku naliczonego. Dodatkowe pozycje nieobowiązkowe obejmują datę wpływu faktury oraz kwoty korekty podatku naliczonego. Podsumowanie zawiera dane dotyczące liczby wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy JPK oraz kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT w strukturze logicznej JPK powinna uzgadniać się z deklaracjami w podatku od towarów i usług. Pola kwot netto oraz kwot podatku wskazane w strukturze JPK odpowiadają numeracji pól w deklaracji.

Mikroprzedsiębiorcy natomiast będą zobowiązani przesyłać do urzędu skarbowego JPK VAT od 1 stycznia 2018 r.