MENU

Dodatkowe zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS

22 września 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639, dalej: nowelizacja). Wprowadza ona zmiany w szczególności w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 374, z późn. zm., dalej: ustawa) między innymi poprzez dodanie art. 31zo ust. 8 i 9.

W świetle nowelizacji, na wniosek płatnika składek prowadzącego na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

 • 39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 11.A – Działalność agentów turystycznych,
 • 90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa,

zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Co istotne, opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291).

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, osoby prowadzące wyżej wymienioną działalność będą musiały złożyć wniosek zawierający dodatkowe oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Należy także mieć na uwadze, że płatnik składek powinien przekazać wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 23 września 2020 r. W świetle jej uzasadnienia, zmiany są dedykowane przedstawicielom szerokorozumianej branży turystycznej, która to branża poniosła największe straty finansowe w wyniku wybuchu pandemii COVID-19,  oraz wywołanych nią sytuacji kryzysowych.

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.