MENU

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

Od 24 października 2020 r. na terytorium całej Polski będą obowiązywały nowe obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wśród zmian znajdą się w szczególności zajęcia zdalne w klasach 4 – 8 szkół podstawowych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 przyznawany był tylko do 20 września. Czy w związku z powyższym przewidziane zostało inne wsparcie w przypadku konieczności pozostania dziecka w domu?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870) zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Co istotne:

  • zgodnie z komentarzem zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wymienionej powyżej ustawy:
  1. prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje na równi matce i ojcu dziecka. Zasiłek ten wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres,
  2. aa nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko uważa się takie zamknięcie tych placówek, o którym ubezpieczony został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia,
  3. za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie (np. w ramach rodziny zastępczej niezawodowej),
  4. jeśli oboje rodzice, bądź jedno z nich pracują w systemie pracy zmianowej, zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres sprawowania opieki, w którym oboje rodzice pracują na tych samych zmianach, a także na różnych zmianach, jeżeli dziecko pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy, wskutek dojazdu lub dojścia do pracy i z pracy,
  • zasiłek przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym – okresy te są niezależne od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz liczby dzieci,
  • zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny – nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat,
  • miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku,
  • aby otrzymać zasiłek należy złożyć wniosek Z-15A do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie ubezpieczonego.

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.