MENU

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy według uchwalonej ustawy realizującej założenia tzw. tarczy antykryzysowej

W dniu 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568). Prezydent złożył pod nią podpis tego samego dnia.

Jednym z zapisów uchwalonej ustawy, realizującym założenia tzw. tarczy antykryzysowej, jest przyznanie kolejnego dodatkowego  zasiłku  opiekuńczego  dla  ubezpieczonego zwolnionego  od  wykonywania  pracy  z  powodu  konieczności  osobistego  sprawowania  opieki  nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w wymiarze 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Do okresu kolejnych 14 dni nie wlicza się dotychczas wykorzystanego okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jednocześnie ustawa poszerza krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z nią, zasiłek będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza  dziecko  również  ubezpieczonemu   zwolnionemu   od   wykonywania   pracy   z   powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu   niepełnosprawności   do   ukończenia   18   lat   albo   lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto,  w  związku  z  zawieszeniem  działalności  placówek  dziennego  pobytu: warsztatów  terapii zajęciowej, ośrodków dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy lub innych placówek,  pojawił się problem  związany  ze sprawowaniem opieki i niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym. W  takim  przypadku  zakłada  się  odpowiednie  stosowanie  przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego przysługującego na opiekę nad chorym dorosłym członkiem rodziny. Maksymalny okres przysługiwania zasiłku wynosi 14 dni; okres ten nie może być łączony z okresem pobierania innych zasiłków związanych ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny.

Dodatkowo, zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie również w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna. Osoby te, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawują, obok żłobka i klubu dziecięcego, opiekę nad najmłodszymi dziećmi. W tej sytuacji, w braku możliwości zapewnienia opieki, rodzicom również przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Co istotne, Rada Ministrów w formie rozporządzenia będzie mogła wydłużyć okres 14 dni pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ustawa wprowadza również zasiłek opiekuńczy dla osób objętym ubezpieczeniem społecznym rolników. Do tej pory nie przysługiwał im zasiłek opiekuńczy. Zawarte w ustawie przepisy wiążą wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień z aktualną, zwaloryzowaną emeryturą podstawową w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Obecnie wysokość emerytury podstawowej po waloryzacji wynosi 972,40 zł. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł (972,40 zł / 30 dni = 32,41 zł).

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.