MENU

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy według ustawy w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej

W dniu 28 marca 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa). Ustawa została skierowana w tym samym dniu do Senatu i jest opublikowana na stronie internetowej Senatu, druk nr 96.

Jednym z założeń wskazanej ustawy jest przyznanie kolejnego  dodatkowego  zasiłku  opiekuńczego  dla  ubezpieczonego zwolnionego  od  wykonywania  pracy  z  powodu  konieczności  osobistego  sprawowania  opieki  nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w wymiarze 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Do okresu kolejnych 14 dni nie wlicza się dotychczas wykorzystanego okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ponadto zakłada się poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z propozycją zasiłek ten będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza  dziecko  również  ubezpieczonemu   zwolnionemu   od   wykonywania   pracy   z   powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym   stopniu   niepełnosprawności   do   ukończenia   18   lat   albo   orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ponadto,  w  związku  z  zawieszeniem  działalności  placówek  dziennego  pobytu: warsztatów  terapii zajęciowej, ośrodków dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy lub innych placówek,  może  pojawić  się  problem  związany  ze sprawowaniem opieki i niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym. W  takim  przypadku  zakłada  się  odpowiednie  stosowanie  przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego przysługującego na opiekę nad chorym dorosłym członkiem rodziny. Maksymalny okres przysługiwania zasiłku wynosi 14 dni; okres ten nie może być łączony z okresem pobierania innych zasiłków związanych ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny.

Dodatkowo, zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna. Osoby te, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawują, obok żłobka i klubu dziecięcego, opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Zasadne jest więc, aby w sytuacji braku możliwości sprawowania przez nie opieki rodzicom przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

Ponadto proponuje się wprowadzić przepis, na mocy którego Rada Ministrów w formie rozporządzenia będzie mogła wydłużyć okres 14 dni pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Projektowane zmiany mają również dotyczyć wprowadzenia zasiłku opiekuńczego dla osób objętym ubezpieczeniem społecznym rolników. Do tej pory nie przysługiwał im zasiłek opiekuńczy. Zawarte w projekcie ustawy przepisy wiążą wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień z aktualną, zwaloryzowaną emeryturą podstawową w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Obecnie wysokość emerytury podstawowej po waloryzacji wynosi 972,40 zł. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł (972,40 zł / 30 dni = 32,41 zł).