MENU

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dofinansowanie przez starostów części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne niezatrudniające pracowników

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy – tzw. „tarczy antykryzysowej”, możliwe będzie również uzyskanie przez przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników pomocy w postaci dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

 

Kto może skorzystać z pomocy?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniający pracowników.

 

Co należy rozumieć pod pojęciem spadek obrotów?

Jest to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 

bilon na stole

 

Jaka będzie wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

 

Od kiedy i na jaki okres przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

Inne ważne informacje:

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Dofinasowanie wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.