MENU

Doręczenia dla pełnomocników w postępowaniu podatkowym


spider-monkey-637061_960_720Poprzez doręczenie w postępowaniu podatkowym należy rozumieć przekazywanie wszelkiego rodzaju wezwań, zawiadomień, protokołów, decyzji czy postanowień przez organy podatkowe stronom, pełnomocnikom i innym uczestnikom toczącego się postępowania. Do końca 2015 roku doręczenie odbywało się najczęściej za pośrednictwem operatora pocztowego, chociaż możliwe było także dokonywanie doręczeń przez pracowników organu czy dokonywanie doręczeń w formie elektronicznej na wniosek lub za zgodą strony.

Od stycznia 2016 roku zmianie uległy reguły udzielania pełnomocnictw i dokonywania doręczeń w postępowaniu podatkowym. Szczególnie istotne z praktycznego punktu widzenia jest to, że obecnie doręczenia dla pełnomocników profesjonalnych tj., adwokatów radców prawnych, doradców podatkowych jak i dla jednostek administracji publicznej odbywać się będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. Co do zasady zatem profesjonalny pełnomocnik nie będzie już zatem otrzymywał przesyłek od organu podatkowego pocztą.  Wyjątkowo  w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ doręczy pisma w sposób tradycyjny.

Natomiast strona występująca przed organem osobiście albo reprezentowana przez nieprofesjonalnego pełnomocnika będzie otrzymywać doręczenia co do zasady przez operatora pocztowego, chyba że złoży wniosek lub wyrazi zgodę na doręczenia elektroniczne.