MENU

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców

15 czerwca 2020 roku ruszył nabór wniosków w programie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości “Dotacja na kapitał obrotowy”. Celem programu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Wnioski są przyjmowane od 15 czerwca 2020 do 31 lipca 2020, przy czym przy wyczerpaniu puli środków programu decydować ma kolejność zgłoszeń.

Program jest dedykowany wyłączenie dla średnich przedsiębiorstw, czyli takich mających siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru, w celu przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

Zgodnie z kryteriami, do wsparcia w ramach naboru kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

6

Spadek obrotów może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. tj. od marca 2020 r.

Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Poniżej przykłady dla obu sposobów liczenia

Forma liczenia spadku obrotów – miesiąc do miesiąca:

Miesiąc spadku obrotów: kwiecień
Wartość obrotów w miesiącu poprzedzającym spadek obrotów : 7 543 000,76 zł (marzec 2020)
Wartość obrotów w miesiącu spadku obrotów : 534 876,56 zł (kwiecień 2020)
Spadek obrotów związany z COVID-19 (%): (7 543 000,76 zł – 534 876,56 zł) / 7 543 000,76 zł *100 = 92,91%
Forma liczenia spadku obrotów – rok do roku:

Miesiąc spadku obrotów: kwiecień
Wartość obrotów w wybranym miesiącu 2019 roku: 7 543 000,76 zł (kwiecień 2019)
Wartość obrotów w wybranym miesiącu 2020 roku: 534 876,56 zł (kwiecień 2020)
Spadek obrotów związany z COVID-19 (%): (7 543 000,76 zł – 534 876,56 zł) / 7 543 000,76 zł *100 = 92,91%

Składając wniosek należy właściwie określić liczbę zatrudnienia w przedsiębiorstwie (liczba etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE) wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie. Pod uwagę bierzemy tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie.

FTE oznacza jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji) w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

Jeśli w umowie o pracę nie napisano inaczej, pracownika obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy. Oznacza on:

Ilość godzin pracy w ciągu dnia – 8,
Ilość godzin pracy w tygodniu – przeciętnie 40, jeśli tydzień jest pięciodniowy,
Okres rozliczeniowy – nieprzekraczający 4 miesięcy.
Pełny wymiar czasu pracy został określony w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

W wyliczeniach nie uwzględniamy pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego).

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 429 827,49 zł, przy zatrudnieniu na poziomie 249 pracowników i zakładanym okresie realizacji projektu przez 3 miesiące. Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Kwoty wsparcia dla poszczególnych poziomów zatrudnienia znajdziesz w Załączniku nr 7 do Regulaminu naboru, Tabela stawek jednostkowych.

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/201/Za-7_Tabela-stawek-jednostkowych-08062020.pdf

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.