MENU

Elektronizacja postępowania przed KRS

1 lipca 2021 r. w życie weszły przepisy zaproponowane ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) dotyczące elektronizacji postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

W świetle nowych przepisów wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców, czyli np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od początku lipca przedsiębiorcy nie przysługuje więc prawo wyboru między wersją papierową a elektroniczną składanego wniosku. Co istotne, wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

System teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości służący do udostępniania usług rejestrów sądowych dla obywateli, w tym obejmujący usługi związane z formularzami elektronicznymi KRS, odnaleźć można na stronie Portalu Rejestrów Sądowych https://prs.ms.gov.pl/.

Po zalogowaniu na stronie Portalu istnieje możliwość wybrania rodzaju wniosku lub pisma, które chcemy złożyć, tj.:

 1. wnioski o rejestrację,
 2. wnioski o zmianę,
 3. wnioski o wykreślenie z KRS,
 4. wnioski o wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców,
 5. zaległości/Wierzytelności,
 6. inne wnioski,
 7. pismo procesowe ogólne,
 8. pismo w sprawie,
 9. pismo zawierające uzupełnienie braków.

Co istotne:

 • jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium i po zarejestrowaniu wniosku dokument jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku,
 • wystarczy wpisać numer KRS, a formularz zostanie samoistnie uzupełniony o firmę, NIP, REGON oraz siedzibę podmiotu,
 • w każdej chwili można sprawdzić, czy sporzadzany formularz jest wypełniony poprawnie (klikając na przycisk „Sprawdź poprawność”),
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty podpisane elektronicznie (system akceptuje dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub podpisem zaufanym) lub podpisane w systemie poprzez wgranie oddzielnego pliku z podpisem w polu “Plik zawierający oddzielny podpis”,
 • zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.