MENU

Górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostanie zniesiony

Zgodnie z przyjętym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974) składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, nie jak obecnie jedynie do 30 krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej.

W ocenie rządu powyższe rozwiązanie ma pozwolić ułatwić kwestie związane z zapłatą składek, poprzez zniesienie konieczności ciągłego monitorowania wysokości przychodu zarówno przez płatnika składek jak i ubezpieczonego.

Zgodnie z propozycją rządu zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.