MENU

Jak policzyć podatek dla II grupy podatkowej?

Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., nr 93, poz. 768 ze zm.) jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 7.276,00 zł.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Wg art. 14 ust. 3 pkt 2 do grupy II zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. W takiej sytuacji, według art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy, podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku (czyli w przypadku II grupy podatkowej od nadwyżki ponad 7.276,00), według następującej skali:

  1. kwota nadwyżki do 10.278,00 zł – 7%
  2. kwota nadwyżki w przedziale 10.278,00 zł – 20.556 ,00 zł – 719,50 zł + 9% od nadwyżki ponad 10.278,00 zł
  3. kwota nadwyżki ponad 20.556,00 zł – 1.644,50 zł +12% od nadwyżki ponad 20.556,00 zł

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru (art. 7 ust. 1 ustawy).