MENU

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Jakich pytań nie należy zadawać podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracownikiem?

Zgodnie z art. 18³b k.p. naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu jest różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 18³a § 1 k.p. którego skutkiem jest między innymi odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy.

Art. 18³a § 1 k.p. za naruszenie zasady równego traktowania uważa dyskryminowanie pracownika ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

Z powyższego należy wywnioskować, że nie należy zadawać pracownikowi pytań godzących w jego życie osobiste. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie powinny pojawić się pytania o plany osobiste na przyszłość np. założenie rodziny, czy macierzyństwo, wyznanie religijne, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, poglądy polityczne. Pracodawca nie ma prawa pytać o naszą rodzinę, o wykształcenie naszych rodziców, współmałżonków, stanowiska na jakich oni pracują. Pytanie kobiety o planowaną ciążę, czy zamążpójście podchodzi pod dyskryminację płciową.