MENU

Jakie są obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu umowy o pracę na skutek wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika?

W powyższym przypadku, obowiązki pracodawcy obejmuje:

 

  • wydanie pracownikowi świadectwa pracy w myśl art. 97 kodeksu pracy, gdyż według przytoczonego artykułu, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie (w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika) wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. W razie niewydania świadectwa pracy przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Pracownik może również wnioskować o tak zwane ,,referencje” do pracodawcy, natomiast pracodawca nie jest zobowiązany takim wnioskiem i nie musi ich wystawić.
  • wypłacenie zaległego wynagrodzenia, wraz z nagrodami, czy innymi dodatkowymi świadczeniami. Należy również dokonać obliczenia godzin nadliczbowych pracy, a następnie wypłacić za nie ekwiwalent pieniężny zgodnie z normą wynikającą z art. 1511 kodeksu pracy.
  • zgodnie z protokołem odbioru odebrać od pracownika rzeczy wydane mu w celu wywiązywania się z obowiązków służbowych np.: telefon, czy samochód.
  • zgodnie z art. 171 kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
  • wyrejestrowanie zwolnionego pracownika z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na formularzu ZUS ZWUA. Powinno ono nastąpić najpóźniej siódmego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę i jako datę wyrejestrowania wpisuje się następny dzień po rozwiązaniu umowy o pracę. Jeśli pracownik zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, pracodawca dokonuje wyrejestrowania tych osób na druku ZUS ZCNA.
  • obowiązek przygotowania informacji podatkowej PIT-11, wyłącznie na wniosek pracownika. Pracodawca ma na powyższą czynność 14 dni od dnia złożenia wniosku, a także zobowiązany jest przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Jeśli wniosek taki nie zostanie złożony, wtedy PIT-11 musi zostać sporządzony do końca lutego następnego roku.