MENU

Jednostronne zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy

hand-65688_960_720Zmiany w Kodeksie Pracy, które weszły w życie w dniu 22 lutego 2016 r. (ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015 poz. 1220) znacząco zmieniły m. in. dotychczasowe dość niewygodne i ograniczone pole manewru pracodawcy w momencie okresu wypowiedzenia pracownika.

Do 22 lutego 2016 r. jednostronne zwolnienie pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia ze świadczenia pracy nie miało żadnej regulacji w przepisach prawa. W praktyce ugruntowało się stanowisko, że takie zwolnienie ze świadczenia pracy wymaga zgody pracownika. Świadczenie pracy jest bowiem zarówno uprawnieniem, jak i obowiązkiem pracownika. Z reguły pracownik wyrażał taką zgodą, najczęściej bowiem pracownik jest zainteresowany przede wszystkim otrzymywaniem wynagrodzenia do końcu okresu wypowiedzenia,  a zwolnienie ze świadczenia pracy oznacza dla pracownika dodatkowy czas wolny, który może on wykorzystać chociażby na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Może jednak zdarzyć się, że pracownik jest zainteresowany świadczeniem pracy i jednostronne zwolnienie go z tego obowiązku postrzega jako nierespektowanie jego prawa do świadczenia pracy. Z tego względu w stanie prawnym obowiązującym przed wejściem w życie wskazanej nowelizacji przyjmowano, że zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia wymagało jego zgody. Odmowa wyrażenia takiej zgody przez pracownika mogła dla pracodawcy stanowić istotny problem organizacyjny, kiedy np.  pracodawca stracił zaufanie do pracownika i obawiał się jego obecności w zakładzie pracy albo gdy zwolnienie stanowiska pracy było potrzebne w celu rozpoczęcia szkolenia innego pracownika.

Nowe regulacje przewidują możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia bez zgody pracownika oraz podawania przyczyny takiego działania, a także bez względu na to, jaki rodzaj umowy o pracę łączył strony. Zgoda pracownika nie będzie już zatem elementem obligatoryjnym, a czas odwołania pracownika ze świadczenia pracy nie musi obejmować całego okresu wypowiedzenia. Warto zwrócić uwagę, że takowy pracownik może w okresie zwolnienia od świadczenia pracy  otrzymać zatrudnienie u innego pracodawcy, a mimo to u poprzedniego pracodawcy dalej będzie otrzymywać wynagrodzenie. Brak możliwości podjęcia przez pracownika zatrudnienia w innej firmie zaistnieje jedynie wówczas, gdy strony będą miały podpisaną umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, ale też tylko wówczas, gdy pracownik będzie chciał w tym czasie podjąć pracę u pracodawcy, który w świetle zawartej umowy o zakazie konkurencji prowadzi działalność konkurencyjną  względem poprzedniego pracodawcy.