MENU

Kolejne świadczenie postojowe

22 września 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639, dalej: nowelizacja). Wprowadza ona zmiany w szczególności w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 374, z późn. zm., dalej: ustawa) między innymi poprzez dodanie art. 15zs1.

W świetle nowelizacji, osobie, która na dzień złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia postojowego prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

  • 39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
  • 39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  • 02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  • 29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa,

oraz która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua ustawy, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia postojowego był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Przedmiotowy wniosek powinien zawierać dane, o których mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit. a, c i e, pkt 2, 5 i 6 ustawy oraz oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, a także oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do dodatkowego świadczenia postojowego stosuje się odpowiednio art. 15zr ust. 1, 3 i 4, art. 15zs ust. 6 i 7, art. 15zu, art. 15zua, art. 15zv, art. 15zx, art. 15zy, art. 15zz i art. 15zza ustawy, czyli między innymi częściowo przepisy dotyczące wysokości świadczenia postojowego oraz możliwości trzykrotnej jego wypłaty, warunków jego wypłaty i ponownego jego przyznania, odmowy prawa do przyznania świadczenia postojowego, czy obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Zmienione zostały także warunki wypłaty świadczenia postojowego na rzecz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, na dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych). W świetle nowelizacji osobom tym świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

  • zawiesiły prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.;
  • działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Aby otrzymać świadczenie postojowe osoby prowadzące działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych będą musiały złożyć wniosek zawierający dodatkowe oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności oraz o wykonywaniu tej działalności w 2019 r. przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 23 września 2020 r. W świetle jej uzasadnienia, zmiany pozwolą objąć dyspozycją przepisów o świadczeniu postojowym znacznie szerszą grupę przedstawicieli branży turystycznej.

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.