MENU

Kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 878), zmienia wybrane obostrzenia związane z koronawirusem.

Od dnia 18 maja 2020 r. zniesiony został zakaz prowadzenia działalności:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A),
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30);
 • związanej z prowadzeniem kasyn;
 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z).

Co istotne, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania:

 • prowadzenie przez przedsiębiorców działalności o której mowa w pkt 1-2 powyżej, jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw w przypadku stacji paliw płynnych, znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi,
 • prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem kasyn jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu, w którym jest prowadzona ta działalność, znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wydzielonej na miejsce, w którym prowadzi się gry, z wyłączeniem obsługi,
 • prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa.

W przypadku spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej możliwe jest odkrycie ust i nosa.

Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny przygotowali wytyczne dla funkcjonowania gastronomii, salonów fryzjerskich oraz salonów kosmetycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

https://partnersinlaw.pl/wytyczne-dla-gabinetow-swiadczacych-uslugi-kosmetyczne-i-estetyczne-w-trakcie-pandemii-sars-cov-2/

https://partnersinlaw.pl/wytyczne-dla-funkcjonowania-salonow-fryzjerskich-w-trakcie-pandemii-sars-cov-2/

https://partnersinlaw.pl/wytyczne-dla-funkcjonowania-gastronomii-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce/

Ponadto, od dnia 17 maja 2020 r. wprowadzono obowiązek, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 10 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny, z wyjątkiem takiego budynku o powierzchni mniejszej niż 50 m2 , w którym dopuszcza się jednoczesne przebywanie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny.

Od 18 maja możliwe będą również m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Dodatkowo do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 1. połowa liczby miejsc siedzących albo
 2. 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

Od tego dnia otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną (np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe).

Z kolei od 25 maja umożliwione zostanie prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Co istotne, przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca możliwe będą konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów, zaś od 25 maja planowane jest przywrócenie możliwości prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Zwiększone zostają także limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż nadal obowiązuje zakazuje korzystania:

 • z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci;
 • ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.

Również do odwołania obowiązują wprowadzone dotychczas ograniczenia w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących), chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

 1. dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 2. osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Od dnia 18 maja 2020 r. przemieszczanie się małoletniego do ukończenia 13. roku życia jest możliwe również bez opieki osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Nadal obowiązuje także kwarantanna w określonych przypadkach, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności oraz obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa.

 

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.