MENU

Komornik nie jest podatnikiem podatku VAT

taxes-646510_960_720Zgodnie z wydaną w dniu 9 czerwca 2015 r. interpretacją ogólną Ministra Finansów numer PT1.050.1.2015.LJU.19 wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem, a do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 200 roku o podatku od towarów i usług (dalej ustawa ustawa VAT), a zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Na mocy postanowień zmienionej interpretacji ogólnej komornicy sądowi stali się od dnia 1 października 2015 roku czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Zdaniem MF komornicy dokonujący czynności egzekucyjnych powinni być traktowani jako czynni podatnicy VAT wykonujący działalność gospodarczą na równi z innymi podmiotami.

Stanowisko wyrażone przez MF w interpretacji ogólnej wskazanej powyżej wywołało falę niezadowolenia ze strony komorników.

Dnia 14 czerwca 2016 roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu zapadł precedensowy, bo tak to należy określić, wyrok w sprawie podatku od towarów i usług od opłat za czynności wykonywane przez komorników sądowych (sygn. I Sa/Po 309/16). WSA stanął na stanowisku, że komornik sądowy jest organem władzy publicznej, w związku z tym nie może być podatnikiem podatku VAT. Przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej wielokrotnie zwracali uwagę na szczególny charakter komornika sądowego – organu wykonującego władztwo i przymus państwowy w zakresie czynności związanych z egzekucją w sprawach cywilnych. Ponadto w art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2015.790 j.t.) ustawodawca wskazał, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, co stanowi argument, by nie uznać go za czynnego podatnika VAT. Tym samym zaprezentowane przez Sąd stanowisko stoi w wyraźnej opozycji do stanowiska prezentowanego w interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów.

Wyrok ten nie jest jeszcze prawomocny i należy się spodziewać, iż Ministerstwo Finansów złoży skargę kasacyjną do NSA. Orzeczenie WSA w Poznaniu może stanowić przełom i być zachętą dla innych sądów administracyjnych do przyjmowania podobnego stanowiska i uchylania interpretacji wydawanych przez Ministerstwo Finansów.

Nadmienić należy, że organy podatkowe stosują interpretację ogólną Ministra Finansów, która jednak nie wiąże sądów administracyjnych. Problem ten wymaga natychmiastowej interwencji ze strony ustawodawcy i przesądzenia tej kwestii.

Zgodnie z informacjami prasowymi wyrok ten został wydany dnia 14 czerwca 2016 roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Obecnie czekamy na sporządzenie uzasadnienia przez Sąd i zamieszczenie treści uzasadnienia w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.