MENU

Krótsze przechowywanie akt pracowniczych i elektroniczne formy dokumentów w prawie pracy

files-1639264_960_720Zgodnie z projektem ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju przewiduję się wprowadzenie obiegu elektronicznych dokumentów w sprawach pracowniczych oraz skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych.

Zgodnie z projektem możliwe będzie m. in. zawarcie umowy o pracę w formie pisemnej jak i elektronicznej. Jednocześnie informacje dotyczące obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty będą mogły być przekazywane również w formie elektronicznej. Odpowiednio zmiana warunków pracy wymagać będzie formy pisemnej lub elektronicznej. W obydwu formach możliwe będzie również złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę czy wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Zgodnie z projektem płatnik składek zobowiązany będzie przechowywać  listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ubezpieczony zakończył pracę u danego płatnika. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

Projekt jest aktualnie na etapie konsultacji publicznych.