MENU

Kto może być pełnomocnikiem w kontroli podatkowej?

Zgodnie z art. 136 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem strony przed organami podatkowymi może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W postępowaniu przed organami podatkowymi pełnomocnik nie musi być fachowym doradcą, legitymującym się określonymi kwalifikacjami. Żadne przepisy nie nakładają obowiązku by pełnomocnikiem była osoba z wykształceniem prawniczym, czy innymi szczególnymi uprawieniami. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna (obca lub spokrewniona), która jednak posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie może nim być natomiast osoba prawna, np. spółka z o.o. czy też spółka akcyjna.

Na podstawie art. 281a Ordynacji podatkowej kontrolowani mogą wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie reprezentować kontrolowanego zanim jeszcze jakakolwiek kontrola zostanie wszczęta., Takie wyznaczenie powinno być dokonane w formie pisemnej, a osoba wyznaczona winna być zgłoszona naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta). Zgodnie z art. 281a § 2 Ordynacji podatkowej, gdy upoważnienie nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że taka osoba jest uprawniona do działania w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, wyrażenia zgody, o której mowa w art. 282b § 3 Ordynacji podatkowej, odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, zakończenia kontroli podatkowej, złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych. Przepisy nie zawierają żadnych dodatkowych regulacji co do wykształcenia czy też uprawnień osoby wyznaczanej, a tym samym, zastosowanie będą miały ogólne przepisy dotyczące pełnomocnika, a więc musi to być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie ma żadnych innych ograniczeń.