MENU

Kto pokrywa wynagrodzenie dla kuratora osoby prawnej?

Startup Stock PhotosSąd Najwyższy uchwałą z dnia 13 marca 2015 r., III CZP 4/15 rozstrzygnął, że wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego z urzędu na podstawie art. 42 k.c. w braku majątku lub dochodów osoby prawnej jest pokrywane przez Skarb Państwa – sąd rejestrowy. Uchwała została podjęta w ramach odpowiedzi na pytanie prawne sądu powszechnego, czy wynagrodzenie dla kuratora osoby prawnej ustanowionego z urzędu na podstawie art. 42 k.c., w sytuacji braku majątku lub dochodów tej osoby, jest pokrywane ze środków publicznych na postawie art. 597 § 1 k.p.c. w zw. z art. 605 k.p.c., a jeśli tak, to kto wówczas jest płatnikiem tego wynagrodzenia?

Powołany art. 42 k.c. przewiduje, że jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora – § 1. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację – § 2. W praktyce czasem bywa tak, że w spółce powstaje spór co do wyboru organów albo umowa przewiduje określone kworum przy głosowaniu wspólników, a kworum nie jest osiągane, co uniemożliwia podjęcie uchwały. Czasem istnieje spór co do tego, kto jest wspólnikiem spółki uprawnionym do głosowania. Zdarza się, że zadłużone spółki celowo pozbawiają się członków organów, żeby utrudnić prowadzenie przeciwko nim windykacji. W tego typu sytuacjach możliwe jest powołanie kuratora dla osoby prawnej. Jeżeli osoba prawna posiada majątek, z niego powinno być pokryte wynagrodzenie kuratora. Dodatkowy problem pojawia się w sytuacji, gdy takiego majątku dana osoba prawna nie ma. W takiej sytuacji, zgodnie z powołaną uchwałą SN, wynagrodzenie kuratora powinien pokryć sąd rejestrowy (jako jednostka organizacyjna Skarbu Państwa) ustanawiający z urzędu kuratora dla osoby prawnej.