MENU

Mediator zwolniony z podatku VAT

mediaMediator może korzystać ze zwolnienia z VAT z uwagi na obrót nie przekraczający 150.000,00 zł w skali roku – to sedno indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej z up. Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 31 grudnia 2014 roku, sygn. akt IBPP1/443-895/14/AW.

Podatnik we wniosku o interpretację pytał, czy usługi mediacyjne polegające na pomocy w pozasądowym rozwiązywaniu konfliktów i sporów mogą być w zwolnione z podatku od towarów i usług, jeśli mediator nie wykonuje usług prawniczych i doradczych. Wskazał jednocześnie, że mediacje w PKD zgrupowane są jako działalność prawnicza i sklasyfikowane pod numerem 69.10.Z. Mediator według klasyfikacji zawodów i specjalności sklasyfikowany jest w grupie zawodów „Specjaliści ds. Społecznych” pod numerem 263502 . Rzecz sprowadzała się przede wszystkim do rozstrzygnięcia wątpliwości, czy samo świadczenie usług mediacji nie może być zakwalifikowane jako świadczenie usług prawniczych bądź doradczych. Te wyłączone są bowiem z możliwości zwolnienia z uwagi na obroty nie wyższe niż 150.000,00 zł w ciągu roku. Organ wydając interpretację, zgodził się z podatnikiem, że sama mediacja nie oznacza ani doradztwa ani usług prawniczych.

Organ przyjął,  że zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, Warszawa 1996 rok, mediator to osoba pośrednicząca w sporze, mająca doprowadzić do ugody między spierającymi się stronami. Natomiast mediacje (łac. mediare – być w środku) to metoda rozwiązywania sporów, pośredniczenie w sporze. Wobec powyższego, świadczenie usług mediacji, czyli pośredniczenie w sporze mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, nie stanowi usług doradztwa, ani usług prawniczych, bowiem mediator nie doradza stronom konfliktu, lecz pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Uznano zatem, że podatnik świadcząc usługi mediacji, czyli pośredniczenia w sporze, mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, niestanowiące usług doradztwa ani usług prawniczych, będzie mógł korzystać ze zwolnienia z VAT z uwagi na wysokość obrotu nie wyższą niż 150.000,00 zł roku w ciągu roku.